Nawigacja

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Do przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa zobowiązani są przewoźnicy kolejowi, zwolnieni z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, których ważność świadectwa kończy się w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a w dalszym ciągu są zainteresowani pełnieniem funkcji przewoźnika.

Świadectwo bezpieczeństwa jest wydawane przewoźnikowi kolejowemu, wykonującemu przewozy kolejowe po infrastrukturze kolejowej pozostającej poza siecią kolejową. Świadectwo wydawane jest na 5 lat i co 5 lat należy dokonywać jego przedłużenia.

Pamiętaj, że z wnioskiem o przedłużenie świadectwa można wystąpić najpóźniej na 4 miesiące przed upływem ważności obecnego dokumentu.

Kto?

Przewoźnik kolejowy zwolniony z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, który 5 lat wcześniej otrzymał świadectwo bezpieczeństwa i w dalszym ciągu planuje pełnić funkcję przewoźnika.

Pamiętaj, że z wnioskiem o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego może wystąpić wyłącznie przewoźnik, któremu Prezes UTK wydał świadectwo 5 lat wcześniej.

Co zrobić?

Jeśli jesteś przewoźnikiem kolejowym zwolnionym z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa i posiadasz świadectwo bezpieczeństwa, którego ważność kończy się w ciągu najbliższych 4 miesięcy, złóż do Prezesa UTK wniosek  o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z załącznikami.

Załączniki do wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa są takie same jak do wniosku o wydanie nowego świadectwa.

Pamiętaj, by nie składać wniosku o przedłużenie świadectwa w ostatniej chwili, gdyż w przypadku nawet jednodniowego spóźnienia, taki wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.  Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa zapłać 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Powyższa kwota to opłata, która jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa.

W przypadku:

 • gdy jesteś wpisany do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów i poruszasz się po infrastrukturze prowadząc na niej przewozy okolicznościowe pociągami „Retro”, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).
 • W przypadku, gdy wykonujesz przewozy po linii w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie o przedłużenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa składa się nie później niż 4 miesiące przed upływem okresu ważności dokumentu.

WAŻNE! Wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa złożony z naruszeniem ww. terminu traktowany będzie jako wniosek o wydanie nowego świadectwa bezpieczeństwa.

 

Decyzja zostanie wydana najpóźniej w ostatnim dniu ważności obecnego świadectwa bezpieczeństwa. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego analizowania, dlatego zachęcamy by z wnioskiem o przedłużenie świadectwa wystąpić np. 5 miesiące przed upływem ważności dokumentu.

Powiązane usługi

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Powiązane informacje
Polecamy

do góry