Nawigacja

Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Jeśli zaprzestałeś pełnić funkcję przewoźnika kolejowego, zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i posiadasz świadectwo bezpieczeństwa powinieneś wygasić posiadany przez Ciebie dokument.

Wygaszenie jest również niezbędne w przypadku, gdy inny przedsiębiorca przejmie funkcję przewoźnika wykonującego przewozy kolejowe po infrastrukturze kolejowej pozostającej poza siecią kolejową

Kto?

Przewoźnik kolejowy, zwolniony z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, który zaprzestał pełnić funkcję przewoźnika.

Pamiętaj, że z wnioskiem o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika może wystąpić wyłącznie przewoźnik posiadający świadectwo bezpieczeństwa.

Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa jest możliwe także z urzędu. Wówczas wystarczy informacja, przesłana przez np. nowego przewoźnika. Wówczas Prezes UTK rozpoczyna z urzędu postępowanie w sprawie wygaszenia świadectwa bezpieczeństwa wydanego na rzecz poprzedniego przewoźnika.

Co zrobić?

Jeśli jesteś nowym przewoźnikiem kolejowym, zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i posiadasz wiedzę na temat świadectwa wydanego na rzecz poprzedniego przewoźnika, poinformuj Prezesa UTK o tym fakcie. Jeżeli zaprzestałeś pełnienia funkcji przewoźnika, bądź z innych przyczyn nie jesteś już przewoźnikiem, złóż wniosek o wygaszenie decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

  • złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z krótkim uzasadnieniem
  • poinformuj zwykłym pismem Prezesa UTK o zaprzestaniu przez inny podmiot pełnienia funkcji przewoźnika.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa)  lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

W przypadku składania wniosku przez podmiot na rzecz którego wydano świadectwo bezpieczeństwa, zapłać 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej do Centrum Obsługi Podatnika Miasta Stołecznego Warszawy na rachunek bankowy organu podatkowego.

Jeśli w sprawie o wygaszenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego czasu niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Polecamy

do góry