Nawigacja

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Jeśli zmieniłeś dane, które widnieją na posiadanym prze Ciebie świadectwie bezpieczeństwa (np. opracowanie nowych przepisów wewnętrznych, zmiany w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych) powinieneś złożyć wniosek o zmianę tego dokumentu.

Do zmiany świadectwa bezpieczeństwa zobowiązani są przewoźnicy kolejowi, którzy posiadają ważne świadectwo bezpieczeństwa.

Kto?

Przewoźnik kolejowy, zwolniony z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że z wnioskiem o zmianę świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika może wystąpić wyłącznie przewoźnik posiadający świadectwo bezpieczeństwa. Zmianę świadectwa możesz dokonać wyłącznie w okresie jego ważności.

Co zrobić?

Jeśli jesteś przewoźnikiem kolejowym zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i posiadasz ważne świadectwo bezpieczeństwa i w twojej działalności wprowadzone zostały istotne zmiany wymagające aktualizacji dokumentu, złóż do Prezesa UTK wniosek o zmianę decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa.

Pamiętaj, by we wniosku podać numer decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa, datę jej wydania oraz numer świadectwa bezpieczeństwa, który jako integralna część decyzji, ma zostać zmienione.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego, którego wzór znajduje się tutaj, oraz dołączyć wykaz zmian, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • krótko uzasadnić wnioskowane zmiany;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, aktualny wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złożyć, w przypadku opracowania nowych przepisów wewnętrznych, aktualny wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.  Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa zapłać 800, 00 zł (słownie: osiemset złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata wstępna, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa. Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za zmianę świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za wydanie świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 800,00 zł do 1500,00 zł (słownie: od ośmiuset złotych do tysiąca pięciuset złotych).

W przypadku, gdy jesteś wpisany do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów, i poruszasz się po infrastrukturze prowadząc na niej przewozy okolicznościowe pociągami „Retro”, zapłać 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych). Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za zmianę świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za zmianę świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 80 zł do 150 zł (słownie: od osiemdziesięciu do stu pięćdziesięciu złotych).

W przypadku, gdy wykonujesz przewozy po linii w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych). Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za zmianę świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za zmianę świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 160 zł do 300 zł (słownie: od stu sześćdziesięciu do trzystu złotych).

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.  Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o zmianę świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 3 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego czasu niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1548);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

 
Polecamy

do góry