Nawigacja

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Aby móc pełnić funkcję przewoźnika kolejowego, zwolnionego z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, powinieneś posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa wydane przez Prezesa UTK.

Kto?

Przewoźnik kolejowy, zwolniony z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa tj. przewoźnicy wykonujący przewozy kolejowe po infrastrukturze kolejowej pozostającej poza siecią kolejową tj. linie turystyczne, wąskotorowe, wpisane do rejestru zabytków, inwentarza muzealiów, przeznaczone do prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Co zrobić?

Jeśli jesteś przewoźnikiem kolejowym zwolnionym z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, złóż do Prezesa UTK wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa wraz z załącznikami.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym. Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa zapłać 3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata wstępna, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa. Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za wydanie świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za wydanie świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 3 000,00 zł do 5 000,00 zł (słownie: od trzech tysięcy złotych do pięciu tysięcy złotych).

W przypadku, gdy jesteś wpisany do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów, i poruszasz się po infrastrukturze prowadząc na niej przewozy okolicznościowe pociągami „Retro”, zapłać 300 zł (słownie: trzysta złotych). Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za wydanie świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za wydanie świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 300 zł do 500 zł (słownie: od trzystu do pięciuset złotych).

W przypadku, gdy wykonujesz przewozy po linii w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 600 zł (słownie: sześćset złotych). Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za wydanie świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za wydanie świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 600 zł do 1000 (słownie: od sześciuset do tysiąca złotych złotych).

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.  Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o wydanie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 3 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1548);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

 

 Polecamy

do góry