Nawigacja

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Aby móc pełnić funkcję przewoźnika kolejowego, zwolnionego z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, powinieneś posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa wydane przez Prezesa UTK.

Kto?

Przewoźnik kolejowy, zwolniony z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa tj. przewoźnicy wykonujący przewozy kolejowe po infrastrukturze kolejowej pozostającej poza siecią kolejową tj. linie turystyczne, wąskotorowe, wpisane do rejestru zabytków, inwentarza muzealiów, przeznaczone do prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Co zrobić?

Jeśli jesteś przewoźnikiem kolejowym zwolnionym z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, złóż do Prezesa UTK wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa wraz z załącznikami.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym. Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zwolnionego z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa zapłać 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Powyższa kwota to opłata, która jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa.

W przypadku:

 • gdy jesteś wpisany do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów i poruszasz się po infrastrukturze prowadząc na niej przewozy okolicznościowe pociągami „Retro”, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).
 • W przypadku, gdy wykonujesz przewozy po linii w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie o wydanie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Powiązane informacje
Polecamy

do góry