Nawigacja

Autoryzacja i notyfikacja jednostek oceniających zgodność w sektorze kolejowym

Jednostki notyfikowane to jednostki oceniające zgodność, zgłaszane Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Informacje o nich zamieszczane są w wykazie jednostek notyfikowanych, prowadzonym przez Komisję Europejską, w odniesieniu do poszczególnych dyrektyw nowego podejścia. Wykaz ten to tzw. baza NANDO (od New Approach Notified and Designated Organisations), ma on jednak charakter jedynie informacyjny i dostępny jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Poniżej opisane zostały procesy, których pozytywne zakończenie pozwoli na wpis do bazy NANDO i prowadzenie działalności polegającej na weryfikacji podsystemów strukturalnych oraz oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności.

Informacje dodatkowe – czym jest jednostka notyfikowana?

Jednostka notyfikowana w zakresie dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, prowadzi działalność w zakresie weryfikacji WE podsystemów strukturalnych oraz oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności. Stanowi ona stronę trzecią w procesie dopuszczania do eksploatacji podsystemów i składników interoperacyjności. Oznacza to, że powinna ona działać w sposób obiektywny, pozostawać bezstronną i niezależną w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia. W celu uzyskania statusu jednostki notyfikowanej w odniesieniu do dyrektywy 2008/57/WE, niezbędne jest uzyskanie autoryzacji Prezesa UTK i notyfikacja Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim UE. Brak zastrzeżeń tych podmiotów, umożliwia wpisanie jednostki oceniającej zgodność do bazy NANDO tj. do wykazu jednostek notyfikowanych. Komisja Europejska i inne państwa członkowskie UE mogą zgłaszać swoje uwagi w terminie 14 dni od dnia notyfikacji jednostki.

Kto może złożyć wniosek?

Uprawnione do złożenia wniosku są jednostki oceniające zgodność, które wcześniej uzyskały certyfikat akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, zgodnie z dokumentem DAN-02 „Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/We w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie”. Autoryzacja jest udzielana pod warunkiem posiadania akredytacji i w zakresie odpowiadającym posiadanej akredytacji.

Co należy zrobić aby uzyskać status jednostki notyfikowanej?

Złożyć wniosek, który zawiera:

 • nazwę jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o autoryzację oraz wskazanie adresu jej siedziby;
 • numer w rejestrze właściwym dla jednostki oceniającej zgodność;
 • określenie zakresu autoryzacji;
 • dokumenty potwierdzające spełnianie niżej wskazanych warunków

Autoryzacja jest udzielana jednostce oceniającej zgodność, która spełnia następujące warunki:

 • jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • jest niezależna i bezstronna w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia,
  w szczególności nie angażuje się w żadną działalność, która może zagrozić jej niezależności lub rzetelności, w tym projektowanie, produkcję, wprowadzanie do obrotu, instalowanie, użytkowanie lub konserwację ocenianych wyrobów, a także usługi doradcze (kryterium to dotyczy również kierownictwa i pracowników jednostki);
 • posiada środki niezbędne do odpowiedniego wykonywania zadań technicznych i administracyjnych związanych z działalnością w zakresie oceny zgodności oraz posiada dostęp do wszelkich niezbędnych urządzeń lub obiektów;
 • dysponuje personelem o odpowiednim wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu w zakresie przeprowadzanej oceny zgodności;
 • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością;
 • jej kierownictwo i pracownicy musi przestrzegać tajemnicy zawodowej w odniesieniu
  do wszystkich informacji uzyskanych podczas wykonywanych zadań;
 • bierze udział w działalności normalizacyjnej i w działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane, powołanej na podstawie odpowiedniego prawodawstwa unijnego lub zapewniać informowanie o tej działalności swoich pracowników, traktując dokumenty i decyzje opracowywane w wyniku prac grupy koordynującej jednostki notyfikowane jako ogólne wytyczne;
 • spełnia dodatkowe warunki, określone w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub w przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne, w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
 • dysponuje przejrzystymi i powtarzalnymi procedurami oraz opisami procedur, zgodnie
  z którymi przeprowadza się ocenę zgodności, procedurami, dzięki którym możliwe jest odróżnienie zadań wykonywanych w ramach notyfikacji od wszelkiej innej działalności, a także procedurami służącymi prowadzeniu działalności przy uwzględnieniu wielkości, sektora, struktury przedsiębiorstw, stopnia złożoności technologii wytwarzania wyrobu oraz masowego lub seryjnego charakteru procesu produkcyjnego.

Mam już decyzję udzielającą autoryzacji wydaną przez Prezesa UTK, co z notyfikacją?

Po wydaniu decyzji o udzieleniu autoryzacji, Prezes UTK dokonuje notyfikacji jednostki oceniającej zgodność. Zgłoszenie kierowane jest do Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Do dokonania notyfikacji przez Prezesa UTK nie jest wymagany dodatkowy wniosek po uzyskaniu już autoryzacji.

Kiedy jednostka oceniająca zgodność może rozpocząć działalność?

Jednostka notyfikowana może prowadzić działalność pod warunkiem, że Komisja Europejska i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej nie zgłoszą zastrzeżeń, w terminie 14 dni od dnia notyfikacji, dokonanej przez Prezesa UTK.

Jak możesz złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134,
  02-305 Warszawa;
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15
  od poniedziałku do piątku;
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK;
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

• Opłata minimalna wynosi 2000 zł

• Opłata końcowa jest obliczana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Jej wysokość zależy od pracochłonności. Opłata maksymalna za pracochłonność wynoszącą ponad 40 godzin może wynieść 3 000 €. 

• Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiąc od wpływu wniosku do UTK.

Jak otrzymasz informacje o uzyskaniu statusu jednostki notyfikowanej?

Otrzymasz decyzję doręczoną pocztą albo za przez platformę ePUAP, jeśli tą drogą wniosek został wniesiony.

Podstawy prawne:

 • Ustawa o transporcie kolejowym.
 • Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzorze rynku.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i truby ich pobierania (Dz. U. poz 901).


Polecamy

do góry