Nawigacja

Powołanie Zespołu ds. zgodności z typem wyrobów

26.04.2017

Procedura oceny zgodności z typem i sporządzenia deklaracji z typem dla budowli i urządzeń objętych świadectwem dopuszczenia do eksploatacji wydanym na czas nieokreślony jest zagadnieniem, które często wzbudza wątpliwości wśród przedsiębiorców kolejowych. Prezes UTK postanowił pomóc rynkowi w wyjaśnianiu takich zagadnień powołując Zespół ds. zgodności z typem wyrobów.

Celem Zespołu jest kompleksowe wyjaśnienie problematycznych zagadnień oraz określenie rekomendacji dla właściwego sporządzania deklaracji zgodności z typem dla typów budowli i urządzeń. Pierwsze opublikowane stanowisko dotyczy kwestii, dla jakich typów budowli i urządzeń należy wystawić deklarację zgodności z typem oraz zagadnienia procedury oceny zgodności z typem wyrobów posiadających świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, które aktualnie nie są objęte tym wymogiem. Pełny tekst stanowiska Prezesa UTK znajduje się na stronie Stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Opublikowane stanowisko stanowi pierwsze z przewidzianych do opracowania zagadnień. Następnymi planowanymi zagadnieniami są między innymi:

 • wyroby posiadające świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, lecz w innym zakresie niż obecnie jest to uregulowane (np. świadectwo dla „toru kolejowego”; odrębne świadectwa dla łapki sprężystej, przekładki, wkładki – sposób określania zgodności z typem dla „systemu przytwierdzeń”);
 • zgodność z typem realizowana przez bocznice kolejowe. Wyroby dopuszczone
  w trybie „przed 1997 rokiem” a sposób wystawiania deklaracji zgodności
  z typem/dopuszczenia do eksploatacji oraz kwestia zastosowania przez użytkowników bocznic § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 720);
 • ocena zgodności z typem w ramach przeprowadzonych modernizacji linii kolejowych;
 • świadectwa z zapisem „o konieczności dostarczania wyników badań do Prezesa UTK co X lat”, „przeprowadzania procedury oceny zgodności z typem pod nadzorem Prezesa UTK” – sposób interpretacji klauzuli obecnie;
 • zmiany w dokumentacji technicznej – nowa wersja DTR i WTWiO. W kontekście uregulowań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia
  30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. L 121 z 3 maja 2013 r., s.8, z późn. zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania
  do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 720);
 • stosowanie modułów oceny zgodności z typem w przypadku typów wyrobów dopuszczonych do eksploatacji przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania
  do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 720);
 • wyroby objęte deklaracją dla składnika interoperacyjności a wyroby objęte deklaracją zgodności z typem. Określenie stopnia zależności tych dwóch rodzajów deklaracji, ustalenie stopnia pokrywania się zakresów ich stosowania.

Zachęcamy do aktywnego udziału w procesie konsultacji poprzez zgłaszanie uwag na załączonym formularzu bądź podczas bezpośrednich spotkań. Prosimy o nadsyłanie uwag do 15 maja 2017 r.  na adres e-mail utk@utk.gov.pl.

Z uwagi na złożoność tematyki powyższa lista nie jest zamknięta. Zachęcamy przedsiębiorców do aktywnego udziału, zarówno w konsultacjach, jak i przy proponowaniu kolejnych tematów opracowań, których znaczenie jest istotne dla rynku.

 
Polecamy

do góry