Nawigacja

Zwolnienie ze stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją, istnieje możliwość zwolnienia operatora obiektu infrastruktury usługowej ze stosowania wszystkich lub niektórych obowiązków wprowadzonych tym rozporządzeniem.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o zwolnienie ze stosowania wszystkich lub części przepisów rozporządzenia?

Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej, którzy eksploatują następujące obiekty infrastruktury usługowej lub świadczą następujące usługi:

 • obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, które nie mają żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego, w szczególności jeżeli chodzi o poziom wykorzystania obiektu, rodzaj i wielkość przewozów, na które mogą mieć wpływ oraz rodzaj usług oferowanych w obiekcie;
 • obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, które są eksploatowane lub świadczone w warunkach konkurencyjnego rynku, gdzie różni konkurenci świadczą podobne usługi;
 • obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, w przypadku gdy stosowanie rozporządzenia 2177 może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku obiektów infrastruktury usługowej.

Co powinien wskazać we wniosku operator obiektu?

Operator obiektu infrastruktury usługowej powinien:

 • określić artykuły rozporządzenia 2177 o zwolnienie z których wnioskuje;
 • wskazać kryterium z art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2177, na podstawie którego wnioskuje o zwolnienie razem z uzasadnieniem swojego stanowiska;
 • wykazać spełnienie wybranego kryterium z art. 2 ust. 2.

Czego nie może dotyczyć wniosek o zwolnienie z obowiązków złożony do Prezesa UTK

Zwolnienie nie będzie mogło dotyczyć obowiązków określonych w art. 4 ust. 2 lit. a) – d) i lit. m oraz art. 5 rozporządzenia 2177.

Są to:

 1. Obowiązek zawarcia w opisie obiektu:
  • wykazu wszystkich instalacji, w których świadczone są usługi związane z koleją, w tym informacje na temat ich lokalizacji i godzin otwarcia;
  • danych kontaktowych operatora obiektu infrastruktury usługowej;
  • opisu właściwości technicznych obiektu infrastruktury usługowej, obejmującego np. bocznice lub tory manewrowe i rozrządowe, wyposażenie techniczne służące do załadunku i rozładunku, mycia i konserwacji oraz dostępna zdolność magazynowania; informacji na temat prywatnych torów bocznych lub bocznic, które nie są częścią infrastruktury kolejowej, ale są potrzebne, by uzyskać dostęp do obiektów infrastruktury usługowej niezbędnych do świadczenia usług transportu kolejowego;
  • opisu wszystkich usług związanych z koleją, które są świadczone w obiekcie oraz ich rodzaju (podstawowe, dodatkowe lub pomocnicze);
  • informacji o opłatach za uzyskanie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i za korzystanie z poszczególnych usług związanych z koleją świadczonych w tych obiektach.
 2. Obowiązek bezpłatnego publicznego udostępnienia opisu obiektu infrastruktury usługowej:
  • przez publikację w swoim portalu internetowym lub wspólnym portalu internetowym i dostarczenie zarządcom infrastruktury odnośnika, który należy umieścić w regulaminie sieci;
  • przez dostarczenie zarządcom infrastruktury, w formie gotowej do publikacji, stosownych informacji do umieszczenia w regulaminie sieci.

Kto może być zwolniony ze wszystkich, a kto z części przepisów rozporządzenia?

Wnioskować o zwolnienie z części przepisów rozporządzenia mogą operatorzy spełniający któryś z warunków określonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2177.

Wyjątek stanowią Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej, które są przeznaczone wyłącznie na własny użytek operatorów kolei zabytkowych. Na podstawie art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2177 tylko oni mogą wystąpić o zwolnienie ze stosowania wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia.

Czy decyzja Prezesa UTK może zwolnić operatora z obowiązku udostępniania obiektu infrastruktury usługowej?

Nie. Operator Infrastruktury Usługowej nie może być zwolniony z niedyskryminacyjnego udostępniania obiektu na podstawie rozporządzenia 2177.

Gdzie będzie opublikowana decyzja zwalniająca z obowiązków rozporządzenia?

Decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jak złożyć wniosek?

Ile zapłacisz za wniesienie wniosku?

 • złożenie wniosku wiąże się z obowiązkiem zapłacenia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych. Zrób przelew na rachunek bankowy;
 • jeśli działasz przez pełnomocnika lub dokument podpisuje prokurent, będziesz musiał zapłacić 17 zł. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Dodatkowe informacje dot. procedury zwolnienia

Uzgodnione stanowisko grupy IRG-Rail, zrzeszającej niezależnych regulatorów rynku kolejowego w Europie, w którym zostały omówione wspólne zasady przyznawania zwolnień na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa o transporcie kolejowym
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją (Dz.Urz.UE.L Nr 307, str. 1);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32);

 
Polecamy

do góry