Nawigacja

Wyrażanie zgody na rozpatrzenie wniosków o dostęp do obiektu w terminie dłuższym niż 14 dni

Chcesz zastosować dłuższy termin na rozpatrywanie wniosków o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej? Pamiętaj o uzyskaniu zgody Prezesa UTK.

Zgodnie z art. 36b Operator rozpatruje wnioski o dostęp do obiektu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku przez operatora. Termin ten może zostać wydłużony pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UTK.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DO PREZESA UTK WNIOSEK O ZASTOSOWANIE DŁUŻSZEGO TERMINU NA ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW?

Operator obiektu infrastruktury usługowej, którym zgodnie z definicją zawartą w ustawie o transporcie kolejowym jest podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy.

CO POWINIEN ZROBIĆ OPERATOR OBIEKTU, ABY ROZPATRYWAĆ WNIOSKI W TERMINIE DŁUŻSZYM NIŻ 14 DNI?

 • powinien złożyć do Prezesa UTK wniosek o wyrażenie zgody na rozpatrywanie wniosków o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej w terminie dłuższym niż 14 dni; oraz
 • uzyskać zgodę Prezesa UTK, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Uzasadnienie, dlaczego w ocenie operatora obiektu wnioski o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej powinny być rozpatrywane w terminie dłuższym niż 14 dni oraz dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające zasadność zastosowania dłuższego terminu.

A CO, JEŚLI USTANOWIŁEŚ PEŁNOMOCNIKA?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 •  dokumentu pełnomocnictwa;
 •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO OTRZYMANIU OD OPERATORA OBIEKTU WNIOSKU?

 • zawiadamia operatora obiektu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia zgody na rozpatrywanie przez tego operatora wniosków o dostęp do obiektu w terminie dłuższym niż 14 dni;
 • analizuje złożony przez operatora wniosek, a także przesłane przez niego materiały w szczególności pod kątem sprawiedliwego i niedyskryminującego traktowania wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej.

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

 • decyzję, w której wyraża zgodę na rozpatrywanie przez operatora obiektu wniosków o dostęp do obiektu w terminie dłuższym niż 14 dni;
 • decyzję, w której odmawia wyrażenia zgody na rozpatrywanie przez operatora obiektu wniosków o dostęp do danego obiektu w terminie dłuższym niż 14 dni.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU?

Jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie.

ILE I W JAKIM MOMENCIE ZAPŁACISZ?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

PODSTAWA PRAWNA
Polecamy

do góry