Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Nadzór nad sporządzonym przez operatora regulaminem obiektu infrastruktury usługowej.

CZY PREZES UTK SPRAWUJE NADZÓR NAD SPORZĄDZONYM PRZEZ OPERATORA REGULAMINEM OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ?

Tak. Operator obiektu infrastruktury usługowej ma obowiązek opracowania regulaminu dostępu do obiektu infrastruktury usługowej zgodnie z art. 36f ustawy o transporcie kolejowym. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a, Prezes UTK sprawuje nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektu infrastruktury usługowej wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej poprzez kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DO PREZESA UTK SKARGĘ?

Skargę może złożyć przewoźnik kolejowy.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKARGI?

Do skargi należy dołączyć wszelkie dowody (np. pisma, zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie podniesionych w skardze zarzutów.

A CO, JEŚLI USTANOWIŁEŚ PEŁNOMOCNIKA?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 •  pełnomocnictwa;
 •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO OTRZYMANIU SKARGI?

 • analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego;
 • w uzasadnionych przypadkach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego;
 • złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się jako materiał dowodowy w sprawie i dołącza się do akt postępowania administracyjnego

GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

 • skargę możesz złożyć osobiście w Centrali UTK lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.
 • możesz również wysłać wniosek pocztą lub przez ePUAP

ILE ZAPŁACISZ?

10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU?

 • jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłyniecie wniosku strony o przesłuchanie świadka lub dopuszczenie dowodu)

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której nałoży na operatora obiektu infrastruktury usługowej obowiązek wprowadzenia zmian w opublikowanym regulaminie obiektu, w szczególności w zakresie:

 • wysokości opłat, które operator pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu, uwzględniając zasady kalkulacji opłaty, o których mowa w art. 36e ust. 2 (opłaty nie mogą przekraczać kosztów udostępniania obiektu ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny zysk określony jako stopa zwrotu z kapitału własnego ustalona przez operatora, uwzględniająca ewentualne ryzyka, w szczególności związane z przychodami, oraz średnią stopę zwrotu dla danego sektora w ostatnich latach, nie większą niż 10%) ustawy o transporcie kolejowym, oraz wysokość opłat pobieranych przez innych operatorów za udostępnianie i świadczenie usług w takich samych obiektach;
 • terminów składania wniosków o dostęp do obiektu, uwzględniając zdolność przepustową drogi kolejowej wchodzącej w skład obiektu, rodzaju usług w nim świadczonych oraz uzasadnione potrzeby przewoźników kolejowych.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm. ),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.)


Polecamy

do góry