Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Nadzór nad dostępem dla przewoźników do obiektów infrastruktury usługowej

Operator obiektu infrastruktury usługowej odmówił ci dostępu do obiektu z naruszeniem przepisów art. 36b? Zgłoś skargę do Prezesa UTK. Po rozpatrzeniu sprawy Prezes UTK może wydać decyzję nakazującą operatorowi zapewnienie przewoźnikowi, w wyznaczonym terminie, dostępu do obiektu.

W JAKICH PRZYPADKACH OPERATOR MOŻE ODMÓWIĆ DOSTĘPU DO OBIEKTU

 • kiedy przewoźnik może wykonać planowany przewóz kolejowy na porównywalnych ekonomicznie warunkach, korzystając z innego udostępnianego obiektu, z wyjątkiem sytuacji, gdy przewoźnik poinformuje operatora, że operator wskazanego obiektu odmówił mu do niego dostępu,
 • w sytuacji gdy pozytywne rozpatrzenie wniosku wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez operatora jakichkolwiek nakładów koniecznych do realizacji tego celu,
 • gdy ze względu na brak wystarczającej zdolności przepustowej pozytywne rozpatrzenie wniosku uniemożliwiłoby temu operatorowi realizację uzasadnionych potrzeb własnych lub wykonanie zobowiązań wynikających z umów zawartych uprzednio z innymi przewoźnikami kolejowymi.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DO PREZESA UTK SKARGĘ?

Skargę może złożyć przewoźnik kolejowy.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKARGI?

Do skargi należy dołączyć wszelkie dowody (np. pisma, zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie podniesionych w skardze zarzutów.

A CO, JEŚLI USTANOWIŁEŚ PEŁNOMOCNIKA?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 •  dokumentu pełnomocnictwa;
 •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO OTRZYMANIU SKARGI?

 • analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego;
 • w uzasadnionych przypadkach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego;
 • złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się jako materiał dowodowy w sprawie i dołącza się go do akt postępowania administracyjnego.

GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

 • skargę możesz złożyć osobiście w Centrali UTK lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu;
 • możesz również wysłać wniosek pocztą lub przez ePUAP.

ILE ZAPŁACISZ?

10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU?

 • jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłynięcia wniosku strony o przesłuchanie świadka lub o dopuszczenie dowodu).

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której nakaże operatorowi zapewnienie przewoźnikowi kolejowemu, w wyznaczonym terminie, dostępu do obiektu.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm. ),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.)

 

 Polecamy

do góry