Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wyrażanie zgody na rozpatrzenie wniosków o dostęp do obiektu w terminie dłuższym niż 14 dni

Chcesz zastosować dłuższy termin na rozpatrywanie wniosków o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej, uzyskaj zgodę Prezesa UTK.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DO PREZESA UTK WNIOSEK O ZASTOSOWANIE DŁUŻSZEGO TERMINU NA ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW?

 • operator obiektu infrastruktury usługowej, który zarządza danym obiektem infrastruktury usługowej lub świadczy na rzecz przewoźników co najmniej jedną z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym

CO POWINIEN ZROBIĆ OPERATOR OBIEKTU, ABY ROZPATRYWAĆ WNIOSKI W TERMINIE DŁUŻSZYM NIŻ 14 DNI?

 • powinien złożyć do Prezesa UTK wniosek o wyrażenie zgody na rozpatrywanie wniosków o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej w terminie dłuższym niż 14 dni; oraz
 • uzyskać zgodę Prezesa UTK, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeśli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury;
 • uzasadnienie, dlaczego w ocenie operatora obiektu wnioski o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej powinny być rozpatrywane w terminie dłuższym niż 14 dni oraz dołączyć stosowane dokumenty potwierdzające zasadność zastosowania dłuższego terminu

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO OTRZYMANIU OD OPERATORA OBIEKTU WNIOSKU?

 • zawiadamia operatora obiektu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia zgody na rozpatrywanie przez tego operatora wniosków o dostęp do obiektu w terminie dłuższym niż 14 dni;
 • analizuje złożony przez operatora wniosek, a także przesłane przez niego materiały w szczególności pod kątem sprawiedliwego i niedyskryminującego traktowania wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

 • decyzję, w której wyraża zgodę na rozpatrywanie przez operatora obiektu wniosków o dostęp do obiektu w terminie dłuższym niż 14 dni;
 • decyzję, w której odmawia wyrażenia zgody na rozpatrywanie przez operatora obiektu wniosków o dostęp do danego obiektu w terminie dłuższym niż 14 dni

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY MOŻE ULEC WYDŁUZENIU?

 • jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie

ILE I W JAKIM MOMENCIE ZAPŁACISZ?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).

 

 Polecamy

do góry