Nawigacja

Nowe rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

12.04.2017

11 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Rozporządzenie określa m.in.: tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej, tryb wprowadzania zmian do rozkładu jazdy pociągów, warunki korzystania przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, sposób ustalania opłat oraz sposób opracowania regulaminu sieci i zakres informacji w nim zawieranych.

Wprowadzone przepisy  dotyczące regulaminów, umów i cenników obowiązują od rozkładu jazdy pociągów 2017/2018. Spełnienie wymagań rozporządzenia jest istotne przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie zatwierdzania cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Zgodnie z art. 33 ust 15 ustawy o transporcie kolejowym to Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdza cennik w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy dotyczące ustalania wielkości opóźnień pociągów przypadających na poszczególnych zarządców i przewoźników (par. 16 ust. 6 rozporządzenia) oraz zapisy dotyczące zmniejszeń opłaty podstawowej (par. 21 ust. 22-24 rozporządzenia) wejdą w życie dopiero 9 grudnia 2018 r.

Ponadto zgodnie z § 28 rozporządzenia - Zarządcy, do czasu pełnego wdrożenia metody obliczania kosztów, o której mowa w art. 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu, w zakresie sposobu ustalania kosztów bezpośrednich, mogą stosować przepisy poprzedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 788 oraz z 2015 r. poz. 1723).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755) można pobrać tutaj.


do góry