Nawigacja

Bocznice a infrastruktura prywatna

21.09.2017

Jakie są relacje pomiędzy pojęciami bocznicy kolejowej, infrastruktury prywatnej czy udostępnianej i na czym polegają różnice w uzyskaniu odpowiedniego dokumentu w zakresie bezpieczeństwa kolejowego? Wyjaśniamy wątpliwości, z którymi do Urzędu Transportu Kolejowego zgłaszają się przedsiębiorcy kolejowi.

Zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie o transporcie kolejowym drogi kolejowe zasadniczo dzielimy następująco:

- linie kolejowe – po których jest prowadzony ruch pociągowy,

- bocznice kolejowe – na których prowadzi się inne czynności oraz ruch manewrowy.

Z punktu widzenia regulacji rynku wyróżniamy też obiekty infrastruktury usługowej. Operatorzy tych obiektów mają od 10 grudnia 2017 r. obowiązek ich udostępniania. Ustawodawca nie wskazał dla nich odrębnych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa. Obiekty infrastruktury usługowej znajdują się na linii lub bocznicy kolejowej i, jeśli w skład obiektu wchodzą drogi kolejowe, to należy je włączyć do systemu bezpieczeństwa poprzez wystąpienie o odpowiedni dokument z zakresu bezpieczeństwa: świadectwo, autoryzację lub objęcie certyfikatem bezpieczeństwa.

Prowadzenie ruchu pociągowego na infrastrukturze prywatnej

Możliwe jest prowadzenie ruchu pociągowego na infrastrukturze prywatnej. Istnieją drogi kolejowe stanowiące infrastrukturę prywatną na których, ze względu na organizację ruchu, będzie prowadzony ruch pociągowy. Dopóki takie obiekty będą służyły wyłącznie realizacji potrzeb swojego właściciela lub zarządcy (np. drogi kolejowe przynależne elektrowniom, zakładom chemicznym, hutom czy kopalniom), mogą być określane w statucie sieci kolejowej jako linie kolejowe (prywatne) i zgodnie z artykułem 17d ust.3 zostać objęte świadectwem bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami przejściowymi nie ma konieczności zmieniania treści obecnie posiadanych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa. Zachowują one ważność wskazaną w samym dokumencie.

„Bocznice prywatne” nie muszą być udostępniane

Drogi kolejowe o statusie bocznicy kolejowej posiadające świadectwo bezpieczeństwa nie muszą być co do zasady udostępniane. Dokument z zakresu bezpieczeństwa nie determinuje statusu infrastruktury kolejowej w zakresie udostępniania jej przez właściciela lub zarządcę. Dopóki takie bocznice będą służyły wyłącznie realizacji potrzeb właściciela lub zarządcy (np. bocznice elektrowni, zakładów chemicznych, hut i kopalń), mogą one zostać określone jako prywatne i być zwolnione z obowiązku udostępniania.

Status infrastruktury w zakresie jej udostępniania będzie wynikał z podjętej decyzji przez właściciela infrastruktury i zapisów zawartych w statucie sieci kolejowej. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnianiu należy spełnić pozostałe wymagania z zakresu regulacji, m.in. opracowanie regulaminu, opracowanie i uzgodnienie cennika dostępu – skalkulowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Nieopracowanie statutu jest równoznaczne z nadaniem infrastrukturze statusu infrastruktury nieczynnej. Na opracowanie statutu sieci kolejowej podmioty rynku mają czas do 9 grudnia 2017 roku.

Tory w obiektach infrastruktury usługowej

Tory służące za dojazd do obiektów infrastruktury usługowej oraz wchodzące w ich skład mogą być traktowane w zakresie regulacyjnym tożsamo i udostępniane w ramach korzystania z obiektu. Jednakże nie zwalnia to ich zarządcy z uzyskania odpowiedniego dokumentu w zakresie bezpieczeństwa kolejowego oraz zapewnienia na tych torach bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.

Zachowanie ważności dokumentów w zakresie bezpieczeństwa

Autoryzacje bezpieczeństwa, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa wydane przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym (17 grudnia 2016r.) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi mogą prowadzić działalność na podstawie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy (17 grudnia 2016r.).

Zarządca bocznicy kolejowej, na której dopuszczony jest ruch pociągów, może:

1) prowadzić na niej ruch pociągów do 9 grudnia 2017 r.,

2) w terminie do 9 grudnia 2017 r. zmienić status bocznicy kolejowej na linię kolejową bez konieczności zmiany autoryzacji bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa – do końca okresu ważności tego dokumentu.

Podział dróg kolejowych wraz z przyporządkowaniem właściwego im dokumentu z zakresu bezpieczeństwa został przedstawiony na rysunku.

  • Zależność pomiędzy rodzajem dróg kolejowych, ich statusem regulacyjnym oraz niezbędnymi dokumentami w zakresie bezpieczeństwaPolecamy

do góry