Nawigacja

Prezes UTK nie zatwierdził projektów cenników na rozkład 2017/2018

18.07.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił siedmiu zarządcom zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018. Prezes UTK uznał, że przedłożone do zatwierdzenia projekty cenników były niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Decyzję odmowną w sprawie zatwierdzenia projektów cenników otrzymali następujący zarządcy:

  • Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Segromet” sp. z o.o. (decyzja z 26 czerwca 2017 r.),
  • Infra Silesia SA (decyzja z 5 lipca 2017 r.),
  • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (decyzja z 6 lipca 2017 r.),
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (decyzja z 7 lipca 2017 r.),
  • Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. (decyzja z 7 lipca 2017 r.),
  • Cargotor sp. z o.o. (decyzja z 11 lipca 2017 r.),
  • Euroterminal Sławków sp. z o.o. (decyzja z 17 lipca 2017 r.).

Kilku zarządców nie zastosowało przy opracowaniu projektu cennika aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. W pozostałych przypadkach metodologia przedstawiona przez zarządców nie spełniała przesłanek określonych w ustawie o transporcie kolejowym oraz w rozporządzeniu. Główne nieprawidłowości to:

  • przyjęcie kosztów nie stanowiących kosztów bezpośrednich wynikających z rzeczywistego zużycia infrastruktury kolejowej jako rezultatu przejazdu pociągu  lub manewrów,
  • brak przejrzystego podziału infrastruktury kolejowej na potrzeby realizacji przejazdu pociągu oraz świadczenia usług związanych z manewrami, a także usług realizowanych w obiektach infrastruktury usługowej.

W przypadku odmowy zatwierdzenia cennika zarządca może podjąć decyzję o:

1)  stosowaniu w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, którego projekt cennika dotyczył, cennika obowiązującego w poprzednim okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów albo

2)  opracowaniu nowego projektu cennika i ponownym przedstawieniu go do zatwierdzenia.

W pierwszym przypadku zarządca informuje Prezesa UTK o swojej decyzji oraz aktualizuje regulamin sieci. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Jednak od 10 grudnia 2017 r. do świadczenia usług w takich obiektach, jak stacja pasażerska, terminal towarowy czy tory postojowe (usługi wymienione w Załączniku nr 2 ust. 2 i 3 ustawy  o transporcie kolejowym), należy stosować przepisy dotyczące udostępniania obiektów infrastruktury usługowej. Zatem opłaty za dostęp do infrastruktury nie mogą pokrywać się z opłatami za dostęp do obiektów.

W przypadku opisanym w punkcie 2 powyżej, zarządca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu cennika przedstawia Prezesowi UTK poprawiony projekt cennika oraz aktualizuje regulamin sieci w zakresie projektu cennika.

W przypadku ZUT Wągrowiec Józef Kosiński (decyzja z 7 lipca 2017 r.) Prezes UTK umorzył w całości postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika z powodu cofnięcia wniosku.

Decyzje zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na oficjalnej stronie publikatora pod numerami 23-30.

Prezes UTK sprawuje nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządców opłat za udostępnianie infrastruktury. Odpowiada za zgodność z obowiązującymi  przepisami prawa  projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.Polecamy

do góry