Nawigacja

Niebieskie miejsca parkingowe przed dworcami

28.06.2017

Do końca czerwca wszystkie miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością powinny być pomalowane na niebiesko. Nowe wymogi dotyczą nie tylko dróg publicznych, ale także dróg wewnętrznych i parkingów na terenach dworców czy stacji kolejowych.

Ze zmian z pewnością ucieszą się osoby z niepełnosprawnościami, które dojeżdżając do dworców, korzystają z transportu indywidualnego. Nowe oznakowanie miejsc parkingowych przewidzianych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ułatwi im dostęp m.in. do obiektów kolejowych. Dotychczasowe, mniej zauważalne oznakowanie powodowało, że miejsca te były trudne do odnalezienia bądź były zajmowane przez osoby nieuprawnione.

Opisane wymogi wynikają z nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r., w którym został określony termin przejściowy na poprawę dotychczasowego malowania poziomego dróg – do 30 czerwca 2017 r. W rozporządzeniu czytamy, że na parkingach należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, które powinny mieć niebieską nawierzchnię .

Nowe prawo dotyczy nie tylko zarządców dróg publicznych, ale także zarządców obiektów kolejowych. Prawo o ruchu drogowym stanowi bowiem, że zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami i podlega oznakowaniu wynikającemu z ustawy oraz rozporządzeń. Ustawa o drogach publicznych doprecyzowuje zaś, że drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych ciągów komunikacyjnych, są drogami wewnętrznymi.

Przypominamy, że przepisowe wymiary czołowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej powinny wynosić co najmniej 3,6 m (szerokość) x 5 m (długość).

Podstawa prawna:

  • § 2 pkt 2 w zw. z § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314).
  • art. 10 ust. 7 w zw. z ust. 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 128)
  • art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1140, z późn. zm.)
  • § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)


Polecamy

do góry