Nawigacja

➤ Certyfikat ECM

Wydanie nowego certyfikatu ECM

W jakich przypadkach?

Wnioskującym o wydanie nowego certyfikatu ECM może być każdy podmiot, który w sposób systemowy zdolny jest do zarządzania procesem utrzymania określonego pojazdu lub grupy pojazdów. Certyfikat ECM wydawany jest na okres do 5 lat i po jego upływie traci swą ważność. Jeżeli dalej chcesz realizować działalność jako wyżej określony podmiot, to powinieneś wystąpić o przedłużenie ważności posiadanego certyfikatu ECM.

Kto?

Wnioskującym o wydanie nowego certyfikatu ECM może być:

 • przewoźnik kolejowy,
 • zarządca infrastruktury,
 • użytkownik bocznicy,
 • zakład naprawczy taboru kolejowego,
 • producent taboru kolejowego,
 • właściciel pojazdu kolejowego,
 • posiadacz pojazdu kolejowego,

Co zrobić?

Powinieneś złożyć poprawnie wypełniony formularz wniosku o wydanie nowego certyfikatu ECM.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie nowego certyfikatu ECM powinieneś:

 • wypełnić poprawnie formularz wniosku, zgodnie z załącznikiem IV (cz.1) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 wraz z załączonymi dokumentami: kliknij tutaj;
 • załączyć do niego aktualną dokumentację Systemu Zarządzania Utrzymaniem;
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011, którą znajdziesz tutaj;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.
Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie nowego certyfikatu ECM należy wnieść opłatę w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o wydanie nowego certyfikatu ECM. Kwota całkowita, którą ostatecznie zapłacisz, uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę, o czym zostaniesz pisemnie poinformowany przed wydaniem certyfikatu. Opłata całkowita za wydanie nowego certyfikatu ECM będzie się mieścić w przedziale od 7 000,00 zł do równowartości w złotych 5 500,00 euro (słownie: od siedmiu tysięcy złotych do równowartości pięciu i pół tysiąca euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania dokumentu).

Opłaty z tytułu wydania nowego certyfikatu ECM lub powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.
Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o wydanie nowego certyfikatu ECM lub przedłużania ważności ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie nowego certyfikatu ECM będziesz czekał do 4 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pojawienia się nieprawidłowości podczas analizy formalnej przesłanej dokumentacji, czas 4 miesięcy będzie biegł od chwili przedłożenia poprawnie uzupełnionych wszystkich niezbędnych informacji oraz stosownych materiałów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

Po analizie formalnej, Prezes UTK powołuje zespół oceniający, który przeprowadza audyt na terenie wnioskodawcy.

Jeśli podczas audytu pojawią się niezgodności, zostaniesz zobowiązany do działań naprawczych w celu ich usunięcia w terminie do 6 miesięcy, co automatycznie wydłuża okres rozpatrywania wniosku.

Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż pierwotnie wskazany.

Powiązane usługi

 • Zmiana certyfikatu ECM;
 • Przedłużenie certyfikatu ECM;
 • Cofnięcie/wygaśnięcie certyfikatu ECM;
 • Dobrowolna certyfikacja (dla podmiotów spełniających kryteria funkcji innych niż funkcja zarządzania);

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1297 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.6.2007, str. 9);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., Poz. 783);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);
do góry