Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Odnowienie ważności certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania

Wnioskującym o odnowienie certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania może być dowolny podmiot posiadający ważny certyfikat, który podejmuje się wykonywania jednej lub większej liczby funkcji systemu utrzymania oraz w sposób systemowy zdolny jest do zarządzania procesem utrzymania określonego pojazdu lub grupy pojazdów, za które jest odpowiedzialny, jednocześnie zapewniając, aby utrzymywane pojazdy były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób.

Kto?

Wnioskującym o odnowienie certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania może być dowolny podmiot posiadający już certyfikat w funkcji utrzymania.

Co zrobić?

Powinieneś złożyć w terminie co najmniej czterech miesięcy przed upływem ważności posiadanego certyfikatu poprawnie wypełniony formularz wniosku o odnowienie certyfikatu.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania powinieneś:

  • wypełnić poprawnie formularz wniosku;
  • załączyć do niego aktualną dokumentację Systemu Zarządzania Utrzymaniem, dostosowaną do zakresu wniosku;
  • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
  • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności ujętych w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/779, zgodnie z zakresem realizowanych przez Ciebie funkcji;
  • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe oddziałów terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem platformy ePUAP. Pamiętaj jednak o tym, żeby dokumenty składane za pośrednictwem ePUAP były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o przedłużenie certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania zapłać 15 000 zł.

Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

Opłata za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o odnowienie ważności certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania będziesz czekał do 4 miesięcy.

Pamiętaj, każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż pierwotnie wskazany.

Miej również na uwadze, że jeżeli rozszerzysz zakres wniosku o inne rodzaje pojazdów Prezes UTK może przeprowadzić audyt certyfikujący na terenie wnioskodawcy. Jeżeli podczas audytu pojawią się niezgodności, zostaniesz zobowiązany do działań naprawczych w celu ich usunięcia przed terminem upływu ważności poprzedniego certyfikatu.

Powiązane usługi

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.Polecamy

do góry