Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zmiana certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania

16 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011. Rozporządzenie to określa system certyfikacji zgodności w zakresie funkcji utrzymania, w odniesieniu do wszystkich kategorii pojazdów kolejowych.

W jakich przypadkach?

Jeżeli dokonujesz zmian w certyfikacie zgodności w zakresie funkcji utrzymania:

 • związanych ze zmianą nazwy lub adresu przedsiębiorstwa,
 • związanych ze zmianą zakresu certyfikatu, np. w zakresie realizowanych funkcji utrzymania,
 • zmian związanych z rozszerzeniem zakresu certyfikatu o inną kategorię pojazdu,

musisz wystąpić o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania.

Kto?

Wnioskującym o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania może być dowolny podmiot posiadający już certyfikat w funkcji utrzymania.

Co zrobić?

Powinieneś złożyć poprawnie wypełniony formularz wniosku o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania wraz z dokumentami wymienionymi poniżej.

Co przygotować?

 • wypełnić poprawnie formularz wniosku: kliknij tutaj;
 • załączyć pismo informujące o zmianach w posiadanym certyfikacie,
 • załączyć dokumentację z oceny znaczenia zmiany, przeprowadzone zgodnie z posiadanym systemem zarządzania utrzymaniem,
 • załączyć aktualną dokumentację Systemu Zarządzania Utrzymaniem, dostosowaną do zakresu wniosku,
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności ujętych w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/779, zgodnie z zakresem realizowanych przez Ciebie funkcji, którą znajdziesz tutaj;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Ważne jest również, że dokumenty składane do Urzędu powinny być w oryginale, a jeżeli składasz kopie dokumentów to muszą być one poświadczone przez radcę prawnego bądź adwokata ustanowionego pełnomocnikiem w postępowaniu. Kopie dokumentów mogą być również poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem platformy ePUAP. Pamiętaj jednak o tym, żeby dokumenty składane za pośrednictwem ePUAP były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ile zapłacisz?

Opłatę z tytułu wydania decyzji o zmianie certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) powinieneś wnieść na rachunek bankowy nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.. Powyższa kwota jest opłatą całkowitą, wymaganą przy procesie zmiany certyfikatu. 

Jeśli w sprawie o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania będziesz czekał do 4 miesięcy.

Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż pierwotnie wskazany.

Miej również na uwadze, że jeżeli rozszerzysz zakres certyfikatu o inną kategorie pojazdów Prezes UTK może przeprowadzić audyt certyfikujący na terenie wnioskodawcy. Jeżeli podczas audytu pojawią się niezgodności, zostaniesz zobowiązany do działań naprawczych w celu ich usunięcia w terminie do 6 miesięcy, co automatycznie wydłuża okres rozpatrywania wniosku.

Powiązane usługi

 • Wydanie nowego certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania;
 • Przedłużenie certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania;
 • Zmiana certyfikatu ECM;
 • Odnowienie certyfikatu ECM;
 • Wydanie nowego certyfikatu ECM;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043);
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139 I z 27 maja 2019 r., s. 365, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. z 2017 r. poz. 901);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm,);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);

 
Polecamy

do góry