Nawigacja

Cofnięcie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania

Wnioskującym o cofnięcie lub wygaśnięcie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania może być dowolny, kompetentny podmiot (przedsiębiorstwo), które nie spełnia określonych kryteriów ujętych w załączniku III Rozporządzenia Komisji (UE) NR 445/2011, związanych z wykonywaniem jednej lub większej liczby funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie innych niż funkcja zarządzania na podstawie których wydano certyfikat;

W przypadku niepowiadomienia o powyższym, wygaśnięcie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania następuje z ostatnim dniem jego ważności.

Kto?

Cofnięcie lub wygaśnięcie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania może nastąpić dla poniższych podmiotów:

 • przewoźnik kolejowy,
 • zarządca infrastruktury,
 • użytkownik bocznicy,
 • zakład naprawczy taboru kolejowego,
 • producent taboru kolejowego,
 • właściciel pojazdu kolejowego,
 • posiadacz pojazdu kolejowego,
 • dowolny podmiot nie spełniający warunków ujętych w pkt. 2,

Co zrobić?

Przedłożyć pisemnie Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego stosowną informację o wszelkich istotnych zmianach dotyczących zaprzestania spełniania wymogów, na podstawie których wydano certyfikat w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania, jednocześnie powiadamiając o niewykonywaniu żadnych czynności objętych certyfikatem.

Co przygotować?

Pismo informujące o zaprzestania spełniania wymogów, na podstawie których wydano certyfikat w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania.

 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.
Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Pismo informujące o zaprzestania spełniania wymogów, na podstawie których wydano certyfikat w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania możesz złożyć osobiście w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Opłatę z tytułu wydania decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) powinieneś wnieść na rachunek bankowy nr 21 10301508 0000 0005 5000 0070 Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.

Powyższa kwota jest opłatą całkowitą, wymaganą przy procesie cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania.

Jeśli w sprawie o cofnięcie lub wygaśnięcia certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Czas trwania procesu cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania określa Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie którego działa Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Powiązane usługi

 • Zmiana certyfikatu ECM;
 • Cofnięcie/wygaśnięcie certyfikatu ECM;
 • Wydanie nowego certyfikatu ECM;
 • Przedłużenie certyfikatu ECM;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.6.2007, str. 9);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);

 Polecamy

do góry