Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wydanie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania

Wnioskującym o wydanie nowego certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania może być dowolny podmiot, który podejmuje się wykonywania jednej lub większej liczby funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie innych niż funkcja zarządzania oraz w sposób systemowy zdolny jest do zarządzania procesem utrzymania określonego pojazdu lub grupy pojazdów (dot. wagonów towarowych).

Certyfikat w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania wydawany jest na okres do 5 lat. Jeżeli dalej chcesz realizować działalność jako wyżej określony podmiot, to powinieneś wystąpić o przedłużenie ważności obecnego certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania.

Kto?

Wnioskującym o wydanie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania może być:

 • przewoźnik kolejowy,
 • zarządca infrastruktury,
 • użytkownik bocznicy,
 • zakład naprawczy taboru kolejowego,
 • producent taboru kolejowego,
 • właściciel pojazdu kolejowego,
 • posiadacz pojazdu kolejowego,
 • dowolny podmiot spełniające warunki ujęte w pkt. 2,

Co zrobić?

Powinieneś złożyć poprawnie wypełniony formularz wniosku o wydanie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania, zgodnie z załącznikiem IV (cz.2) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 wraz z załączonymi dokumentami.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania powinieneś:

 • wypełnić poprawnie formularz wniosku: kliknij tutaj;
 • załączyć do niego aktualną dokumentację Systemu Zarządzania Utrzymaniem, obejmującą swoim zakresem funkcje systemu utrzymania inne niż funkcja zarządzania;
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności ujętych w załączniku III Sekcja I rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011, dostosowanych do typu organizacji i zakresu usług;
 • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności określających szczególną funkcję lub funkcje utrzymania, ujętych w załączniku III Sekcja II, III i IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011, którą znajdziesz tutaj;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.
Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania zapłać 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). Powyższa kwota jest opłatą całkowitą, wymaganą do tego by wydać certyfikat.

Opłatę za wydanie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania powinieneś wnieść na rachunek bankowy nr 21 10301508 0000 0005 5000 0070 Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.

Jeśli w sprawie o wydanie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu w zakresie funkcji systemu utrzymania innych niż funkcja zarządzania będziesz czekał do 4 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pojawienia się nieprawidłowości podczas analizy formalnej przesłanej dokumentacji, czas 4 miesięcy będzie biegł od chwili przedłożenia poprawnie uzupełnionych wszystkich niezbędnych informacji oraz stosownych  materiałów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

Po analizie formalnej, Prezes UTK powołuje zespół oceniający, który przeprowadza audyt na terenie wnioskodawcy.

Jeśli podczas audytu pojawią się niezgodności, zostaniesz zobowiązany do działań naprawczych w celu ich usunięcia w terminie do 6 miesięcy, co automatycznie wydłuża okres rozpatrywania wniosku.

Reasumując, każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż wskazany na wstępie niniejszego punktu.

Powiązane usługi

 • Zmiana certyfikatu ECM;
 • Przedłużenie certyfikatu ECM;
 • Cofnięcie/wygaśnięcie certyfikatu ECM;
 • Wydanie nowego certyfikatu ECM;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.6.2007, str. 9);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);

 Polecamy

do góry