Nawigacja

Cofnięcie lub wygaśnięcie certyfikatu ECM

W jakich przypadkach?

Wnioskującym o cofnięcie lub wygaśnięcie certyfikatu ECM może być podmiot posiadający certyfikat, który nie spełnia kryteriów określonych w załączniku III Rozporządzenia Komisji (UE) NR 445/2011 na podstawie których wydano certyfikat.

W przypadku niepowiadomienia o powyższym, wygaśnięcie certyfikatu następuje z ostatnim dniem jego ważności.

Kto?

Cofnięcie lub wygaśnięcie certyfikatu ECM może nastąpić dla poniższych podmiotów:

 • przewoźnik kolejowy,
 • zarządca infrastruktury,
 • użytkownik bocznicy,
 • zakład naprawczy taboru kolejowego,
 • producent taboru kolejowego,
 • właściciel pojazdu kolejowego,
 • posiadacz pojazdu kolejowego,
 • dowolny podmiot nie spełniający warunków ujętych w pkt. 2,

Co zrobić?

Przedłożyć pisemnie Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego stosowną informację o wszelkich istotnych zmianach dotyczących zaprzestania spełniania wymogów, na podstawie których wydano certyfikat ECM, jednocześnie powiadamiając o niewykonywaniu żadnych czynności objętych certyfikatem.

Co przygotować?

Pismo informujące o zaprzestania spełniania wymogów, na podstawie których wydano certyfikat ECM.

 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.
Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Pismo informujące o zaprzestania spełniania wymogów, na podstawie których wydano certyfikat ECM możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Opłatę za wydanie decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu certyfikatu ECM w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) powinieneś wnieść na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Powyższa kwota jest opłatą całkowitą, wymaganą przy procesie cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikatu ECM.

Jeśli w sprawie o cofnięcie lub wygaśnięcia certyfikatu ECM ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę 17,00 zł (słownie: siedemnastu złotych) na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu, to wnieś opłatę na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Czas trwania procesu cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikatu ECM określa Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie którego działa Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Powiązane usługi

 • Zmiana certyfikatu ECM;
 • Dobrowolna certyfikacja (dla podmiotów spełniających kryteria funkcji innych niż funkcja zarządzania);
 • Wydanie nowego certyfikatu ECM;
 • Przedłużenie certyfikatu ECM;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.6.2007, str. 9);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r.
  w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);


Polecamy

do góry