Nawigacja

Zmiana certyfikatu ECM

W jakich przypadkach?

Wnioskującym o zmianę certyfikatu ECM może być podmiot dysponujący już certyfikatem, w którym nastąpiły zmiany organizacyjne, powodujące modyfikację zapisów w treści posiadanego certyfikatu.

Kto?

Zmiana certyfikatu ECM może nastąpić dla poniższych podmiotów:

 • przewoźnik kolejowy,
 • zarządca infrastruktury,
 • użytkownik bocznicy,
 • zakład naprawczy taboru kolejowego,
 • producent taboru kolejowego,
 • właściciel pojazdu kolejowego,
 • wynajmujący pojazd kolejowy,
 • dowolny podmiot nie spełniający warunków ujętych w pkt. powyżej,

Co zrobić?

Powinieneś złożyć poprawnie wypełniony, zaktualizowany formularz wniosku o zmianę certyfikatu ECM, zgodnie z załącznikiem IV (cz.1) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 wraz z załączoną odpowiednią dokumentacją oraz przedłożyć stosowną informację Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego o zmianach w posiadanym certyfikacie.

Co przygotować?

Pismo informujące o zmianach w posiadanym certyfikacie ECM.

Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, (02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę certyfikatu ECM zapłać 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku. Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz, uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę, o czym zostaniesz pisemnie poinformowany przed wydaniem certyfikatu. Opłata całkowita za zmianę certyfikatu ECM będzie się mieścić w przedziale od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł (słownie: od dwóch tysięcy złotych do pięciu tysięcy złotych).

Opłaty z tytułu zmiany certyfikatu ECM powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.
Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o zmianę certyfikatu ECM ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę 17,00 zł (słownie: siedemnastu złotych) na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę certyfikatu ECM będziesz czekał do 4 miesięcy.

Reasumując, każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż pierwotnie wskazany.

Powiązane usługi

 • Przedłużenie certyfikatu ECM;
 • Dobrowolna certyfikacja (dla podmiotów spełniających kryteria funkcji innych niż funkcja zarządzania);
 • Cofnięcie/wygaśnięcie certyfikatu ECM;
 • Wydanie nowego certyfikatu ECM;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.6.2007, str. 9);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);

 Polecamy

do góry