Nawigacja

Dostęp do danych z krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR)

Nie każdy może uzyskać dostęp do danych zawartych w rejestrze pojazdów. Przypominamy kto, na jakich zasadach i do jakich informacji może mieć wgląd.

W rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) prowadzonym w Urzędzie Transportu Kolejowego przechowywane są dane dotyczące wszystkich pojazdów jeżdżących po polskiej sieci kolejowej.  Rejestr zawiera podstawowe dane dotyczące między innymi:

  • właściciela, dysponenta oraz podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie – ECM;
  • dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji (numer dokumentu, data ważności, dane dotyczące wystawionych deklaracji weryfikacji WE);
  • innych danych identyfikacyjnych (oznaczenie literowe charakterystyki technicznej, typ, numer fabryczny).

Prawo dostępu do danych mają, poza właścicielem, dysponentem i podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie-ECM, również inni zarządcy taboru (podmioty zarządzające pojazdami, wyznaczone przez dysponenta), przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, organy dochodzeniowe i regulacyjne oraz inni uprawnieni użytkownicy.

Dane szczegółowe dotyczące pojazdów zarejestrowanych w NVR  przekazywane są na wniosek skierowany do Prezesa UTK  w formie papierowej -przesłany pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego - poprzez platformę ePUAP.

Dane ogólne dotyczące NVR, w tym dane statystyczne opracowane na podstawie informacji gromadzonych w NVR, są ogólnodostępne. W trybie dostępu do informacji publicznej nie ma możliwości uzyskania informacji o konkretnych pojazdach (np. listy pojazdów, których dysponentem jest konkretny podmiot), a jedynie dane zbiorcze (np. dotyczące liczby pojazdów danego typu zarejestrowanych w Polsce).

Informacja taka będzie stanowiła informację przetworzoną, a tym samym może zostać  przedstawiona po wykazaniu, że uzyskanie jej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Należy to uwzględnić przy składaniu wniosku o dostęp do informacji publicznej w tym zakresie.

Podstawa prawna:

  • art. 25ga ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), zwanej „ustawą o transporcie kolejowym;
  • pkt 3.3. załącznika do decyzji Komisji nr 2007/756/WE z dnia 9 listopada przyjmującej wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz. Urz. UE L 305 z 23 listopada 2007 r., s. 30 z późn. zm.), zwanej dalej „decyzją 2007/756/WE”;
  • pkt 2.3. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23 czerwca 2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 988).Polecamy

do góry