Nawigacja

➤ Rejestracja pojazdów

Europejski Rejestr Pojazdów (EVR)

Europejski numer pojazdu (ang. European Vehicle Number, EVN) to numer składający się z 12 cyfr zawierający informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego. Każdy pojazd kolejowy eksploatowany na polskiej sieci kolejowej musi zostać zarejestrowany w europejskim rejestrze pojazdów (EVR) pod numerem EVN. Przed lutym 2022 r. funkcję EVR spełniał Krajowy Rejestr Pojazdów Kolejowych (NVR).  

Czym jest EVR?

Europejski Rejestr Pojazdów (EVR) to narzędzie internetowe służące do składania wniosków o rejestrację pojazdów kolejowych oraz zarządzania aktualizacjami danych dotyczących tych pojazdów. 

System EVR zapewnia następujące funkcje:
•    tworzenie użytkowników i administracji, która obejmuje centralne zarządzanie kontami użytkowników przez odpowiednią jednostkę rejestrującą;
•    administrowanie danymi mająca na celu zapewnienie, że dane referencyjne (ograniczenia kodowane, dane organizacji), są centralnie przechowywane;
•    wnioskowanie, rejestrację i przechowywanie danych podczas składania wniosków o rejestrację, zmianę danych i wycofanie pojazdów kolejowych;
•    wyszukiwanie i przeglądania danych pozwalające na wyszukiwanie danych rejestrowych konkretnych pojazdów przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia dostępu.

EVR dostępny jest pod adresem: https://evr.era.europa.eu

Jak uzyskać dostęp do EVR?

Trzy kroki aby uzyskać konto użytkownika w EVR:

  • Ustalić/uzyskać kod organizacji;
  • Złożyć wniosek o utworzenie konta poprzez formularz dostępny pod adresem: https://evr.era.europa.eu/register
  • Złożyć dokument pełnomocnictwa w celu aktywacji konta poprzez e-mail, ePUAP bądź w formie tradycyjnej

Dane logowania przesłane zostaną w odpowiedzi mailowej, po aktywacji konta.

Jak uzyskać kod organizacji?

Przed utworzeniem konta użytkownika w EVR konieczne jest uzyskanie kodu organizacji. Kody organizacji są przydzielane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej wszystkim zainteresowanym podmiotom, działającym w europejskim systemie kolejowym.
Wnioski o nowy alfanumeyczny kod organizacji lub o zmianę danych organizacji należy składać do Agencji w trybie online pod adresem: https://srm-portal.powerappsportals.com/

Nadane kody organizacji można sprawdzać pod adresem: https://teleref.era.europa.eu/

Jak złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?

Wniosek składa się w systemie EVR dostępnym pod adresem https://evr.era.europa.eu.
Wnioski złożone w innej formie np. poprzez e-mail, ePUAP czy w formie tradycyjnej nie zostaną rozpatrzone.

Co załączyć do wniosku?

•    dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem;
•    dokumenty potwierdzające wprowadzenie pojazdu do obrotu;
•    dokumenty potwierdzające prawo własności (gdy dysponent nie jest właścicielem pojazdu);
•    potwierdzenie opłaty.

 

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:
•    dokumentu pełnomocnictwa;
•    dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.
W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jaki jest termin realizacji?

Wniosek rozpatrzony zostanie nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku

Jak otrzymam informacje o rozpatrzeniu wniosku?

Informacja o rozpatrzonym wniosku przekazana zostanie przez system EVR.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju czynności:
•    Nadanie i zmiana europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz zmiana kodu interoperacyjności – 100 zł za pojazd kolejowy;
•    Zmiana pozostałych danych rejestrowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR), z wyjątkiem zmiany europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz zmiany kodu interoperacyjności – 50 zł za pojazd kolejowy.

Opłatę uiścić należy na rachunek bankowy Urzędu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty złożyć należy wraz z wnioskiem.
Konieczne jest, aby złożone potwierdzenie dokonania opłaty obejmowało wprost ilość pojazdów objętych wnioskiem. Składając wniosek o nadanie numerów dla np. trzech pojazdów, złóż  potwierdzenie opłaty na kwotę łączną tj. 300 zł i wskaż w tytule przelewu jakich pojazdów dotyczy.

Więcej informacji znajdziesz w poradniku dla wnioskodawców oraz instrukcji obsługi

 

do góry