Nawigacja

➤ Rejestracja pojazdów

Wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego

Chcesz wycofać z eksploatacji pojazd kolejowy? Kupiłeś zarejestrowany pojazd, a chcesz użytkować go na infrastrukturze nie objętej obowiązkiem rejestracji? Chcesz zawiesić rejestrację pojazdu? Sprzedałeś pojazd na złom? Zarejestrowany pojazd został przeznaczony do modernizacji, która zmieni jego typ lub charakterystykę? Dowiedz się więcej jak wypełnić i złożyć wniosek o wycofanie pojazdu z eksploatacji.

Informacje dodatkowe

Informacje w NVR powinny odzwierciedlać stan faktyczny dotyczący pojazdu kolejowego.

Dysponent pojazdu kolejowego ma obowiązek informować Prezesa UTK o wszelkich zmianach dotyczących pojazdu kolejowego - w tym o przyczynach skutkujących wykreśleniem pojazdu z NVR.

We wniosku o wycofanie pojazdu kolejowego z eksploatacji należy określić:

 • numer EVN pojazdu kolejowego, który ma zostać wycofany;
 • kod wycofania z eksploatacji (zgodnie z tabelą poniżej);
 • datę wycofania z eksploatacji.

KOD

TRYB WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI

OPIS

00

Brak

Pojazd posiada ważną rejestrację.

10

Zawieszenie rejestracji (bez uzasadnienia)

Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek dysponenta, lub decyzją Prezesa UTK.

11

Zawieszenie rejestracji

Pojazd przeznaczony do przechowywania w stanie gotowości do eksploatacji jako rezerwa nieaktywna lub strategiczna.

20

Przeniesienie rejestracji

Pojazd został ponownie zarejestrowany pod nowym numerem lub przez inny NVR do celów dalszego użytkowania w ramach europejskiej sieci kolejowej.

30

Wycofanie z eksploatacji (bez uzasadnienia)

Rejestracja pojazdu na użytkowanie w ramach europejskiej sieci kolejowej wygasła, brak danych o ponownej rejestracji.

31

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd przeznaczony do dalszego użytkowania jako pojazd kolejowy poza europejską siecią kolejową.

32

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych składników/modułów/części zapasowych dotyczących interoperacyjności lub do gruntownej przebudowy

33

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd przeznaczony do złomowania i przekazania materiałów (w tym głównych części zapasowych) do recyklingu.

34

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd przeznaczony do użytkowania jako „zabytkowy tabor kolejowy” na wydzielonej sieci lub jako nieruchomy eksponat wystawowy, poza europejską siecią kolejową.

 

Kto może złożyć wniosek o EVN

 • dysponent pojazdu kolejowego

Kiedy trzeba wycofać pojazd z eksploatacji

 • Rejestracja pojazdu na użytkowanie w ramach europejskiej sieci kolejowej wygasła i brak jest danych o ponownej rejestracji.
 • Pojazd przeznaczony do dalszego użytkowania jako pojazd kolejowy poza europejską siecią kolejową.
 • Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych składników/modułów/części zapasowych dotyczących interoperacyjności lub do gruntownej przebudowy
 • Pojazd przeznaczony do złomowania i przekazania materiałów (w tym głównych części zapasowych) do recyklingu.
 • Pojazd przeznaczony do użytkowania jako „zabytkowy tabor kolejowy” na wydzielonej sieci lub jako nieruchomy eksponat wystawowy, poza europejską siecią kolejową.

 Wycofanie pojazdu z eksploatacji w przypadkach wskazanych powyżej skutkuje brakiem możliwości przywrócenia rejestracji.

A w jakich przypadkach następuje zawieszenie lub przeniesienie rejestracji?

 • Na wniosek dysponenta lub decyzją Prezesa UTK.
 • Pojazd przeznaczony do przechowywania w stanie gotowości do eksploatacji jako rezerwa nieaktywna lub strategiczna.
 • Pojazd został ponownie zarejestrowany pod nowym numerem lub przez zagraniczny NVR do celów dalszego użytkowania w ramach europejskiej sieci kolejowej.

W takim przypadku możliwe jest przywrócenie rejestracji.

Co przygotować

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jak złożyć wniosek

 •  przesłać pocztą na adres: Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego
 • osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Ile zapłacę

Równowartość 25,00 € (średni kurs NBP z dnia wydania raportu) za pojazd

Jaki jest termin realizacji

30 dni od wpłynięcia wniosku

Jak otrzymam informacje o zarezerwowanym EVN

Otrzymasz raport doręczony pocztą albo platformą ePUAP.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 780).

Powiązane informacje

do góry