Nawigacja

➤ Rejestracja pojazdów

Uzyskaj numer EVN

Europejski numer pojazdu (ang. European Vehicle Number, EVN) to numer składający się z 12 cyfr zawierający informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego.

Każdy pojazd kolejowy eksploatowany na polskiej sieci kolejowej musi zostać zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) pod numerem EVN. Kupiłeś pojazd kolejowy nieposiadający EVN? Kupiłeś nowy pojazd kolejowy? Chcesz zarejestrować pojazd z zarezerwowanym numerem EVN? Dowiedz się więcej jak wypełnić i złożyć wniosek o rejestrację w NVR i nadanie EVN.

Informacje dodatkowe

Prezes UTK nadaje EVN dla pojazdu kolejowego, wydając raport z nadania numeru EVN. W raporcie tym określa nadany numer EVN, dane identyfikacyjne pojazdu.

Kto może złożyć wniosek o EVN

 • zarządca infrastruktury,
 • przewoźnik kolejowy,
 • dysponent,
 • producent pojazdu kolejowego lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej,
 • wykonawca modernizacji,
 • importer.

Kiedy trzeba zarejestrować pojazd kolejowy i uzyskać EVN

Każdy pojazd kolejowy eksploatowany na polskiej sieci kolejowej musi zostać zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR).

Z obowiązku rejestracji wyłączone są jedynie pojazdy:

 • metra;
 • kolejowe poruszające się wyłącznie po bocznicy kolejowej;
 • kolejowe o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm; 
 • zabytkowe używane jako nieruchomy eksponat; 
 • specjalne poruszające się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowanych na innych pojazdach; 
 • kolejowe poruszające się wyłącznie po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich; 
 • kolejowe poruszające się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej działalności w zakresie transportu towarów; 
 • kolejowe poruszające się po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego; 
 • historyczne nieporuszające się po sieci kolejowej.

Co przygotować

 • Wniosek o nadanie EVN - pobierz i wypełnij
 • Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem
 • Dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do eksploatacji
 • Załącznik do wniosku o rejestrację (pobierz i wypełnij), w którym nalezy wskazać:
  • Numer fabryczny pojazdu kolejowego.
  • Typ pojazdu kolejowego.
  • Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego (dla wagonów towarowych i pasażerskich):
   • Pierwsze cyfry EVN:
   • dla wagonów pasażerskich – 8 pierwszych cyfr,
   • dla wagonów towarowych – 4 pierwsze cyfry, 
   • dla pojazdów trakcyjnych – 7 pierwszych cyfr,
   • dla pojazdów specjalnych – 8 pierwszych cyfr.
 • Inne dokumenty niezbędne do prawidłowego nadanie EVN.

Uwaga! W przypadku składania dokumentów w języku obcym pamiętaj o złożeniu ich tłumaczeń na język polski.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jak złożyć wniosek

 • pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 • osobiście w siedzibie UTK
 • osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Ile zapłacisz

100 zł za każdy pojazd

Jaki jest termin realizacji

30 dni od wpłynięcia wniosku

Jak otrzymam informacje o nadaniu EVN

Otrzymasz raport doręczony pocztą albo przez platformę ePUAP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 780).

 

 

 

 

 

do góry