Nawigacja

➤ Rejestracja pojazdów

Zmień dane pojazdu w NVR

Kupiłeś pojazd kolejowy posiadający EVN? Sprzedałeś pojazd kolejowy innemu podmiotowi? Zmodernizowałeś pojazd kolejowy? Podpisałeś umowę na utrzymanie pojazdów kolejowych? Chcesz zmienić dane pojazdów w NVR? Dowiedz się więcej jak wypełnić i złożyć wniosek o zmianę danych w NVR.

Informacje dodatkowe

Informacje w NVR powinny odzwierciedlać stan faktyczny dotyczący pojazdu kolejowego. Dysponent pojazdu kolejowego ma obowiązek informować Prezesa UTK o wszelkich zmianach dotyczących pojazdu kolejowego.

Uwaga! Czynności związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do Prezesa UTK i nie stanowią podstawy do wprowadzania zmian w NVR. W związku z tym, brak jest konieczności składania wniosku o zmianę dysponenta w NVR w sytuacji przekazania pojazdu do warsztatu utrzymaniowego.

Kto może złożyć wniosek o EVN?

 • Dysponent pojazdu kolejowego

W jakich przypadkach trzeba zmienić dane w NVR?

 • zmienił się właściciel
 • zmienił się dysponent
 • zmienił się podmiot odpowiedzialny za utrzymanie
 • pojazd został zmodernizowany, ale jego charakterystyka techniczna nie wymaga zmiany EVN
 • zmieniły się dane właściciela, dysponenta lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)
 • zmienił się dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do eksploatacji
 • aktualizacji wymaga którakolwiek z danych gromadzonych w NVR

Co przygotować?

 • formularz wniosku o zmianę danych - pobierz i wypełnij
 • załącznik do wniosku o zmianę danych - pobierz i wypełnij
 • dokumenty dowodzące wnioskowanej zmiany, różne w zależności od danych podlegających zmianie:

Przykład 1 – zmiana dysponenta:

Przedsiębiorca A oddał w dzierżawę pojazd kolejowy podmiotowi B. W NVR jako dysponent pojazdu jest wpisany podmiot A.

Do wniosku w sprawie zmiany danych należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo nowego dysponenta do dysponowania pojazdem. Zmianie nie ulega typ pojazdu, stąd nie trzeba składać dokumentów związanych z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji. Dotyczy to również pozostałych danych, stosownie do dyspozycji art. 77 § 4 k.p.a.

Przykład 2 – zmiana ECM:

W NVR jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ECM pojazdu jest wpisany podmiot A, który jest jednocześnie dysponentem pojazdu. Podmiot A chcąc wskazać inny podmiot jako ECM, do wniosku w sprawie zmiany danych powinien dołączyć oświadczenie podmiotu, który we wniosku został wpisany jako ECM, o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (wzór nr 2).

Nie mamy do czynienia ze zmianą właściciela ani dysponenta, stąd nie trzeba składać dokumentów związanych z prawem do dysponowania pojazdem. Dotyczy to również pozostałych danych, stosownie do dyspozycji art. 77 § 4 k.p.a.

Przykład 3 – modernizacja pojazdu:

W wyniku modernizacji zmianie ulega typ pojazdu kolejowego. Nowy typ pojazdu został dopuszczony do eksploatacji na mocy innego, niż wpisane w NVR, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Podmiot A do wniosku w sprawie zmiany danych powinien dołączyć dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, tj. świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wraz z potwierdzeniem zgodności wyrobu z typem.

Nie mamy do czynienia ze zmianą właściciela ani dysponenta, stąd nie trzeba składać dokumentów związanych z prawem do dysponowania pojazdem. Dotyczy to również pozostałych danych, stosownie do dyspozycji art. 77 § 4 k.p.a.

Przykład 4 – dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji:

Pojazd, który posiada ważną rejestrację w NVR, uzyskał dopuszczenie do eksploatacji na terenie Republiki Czeskiej. Dysponent do wniosku w sprawie zmiany danych powinien dołączyć wypełniony przez NSA Republiki Czeskiej wielojęzyczny formularz stosowany przy wniosku o wpis dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na podstawie § 10 rozporządzenia w sprawie NVR wraz z kopią zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Pozostałe dokumenty, stosownie do dyspozycji art. 77 § 4 k.p.a., są Prezesowi UTK znane z urzędu.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jak złożyć wniosek?

 • pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ile zapłacisz?

50 zł za pojazd

Jeśli zmianie ulega numer EVN, wówczas opłata wynosi 100 zł za pojazd

Jeżeli jednak zmienia się tylko kod interoperacyjności (pierwsze 2 cyfry numeru EVN), wówczas opłata wynosi 20 zł za pojazd

Jaki jest czas realizacji?

30 dni od wpłynięcia wniosku

Jak otrzymasz informacje o wprowadzeniu zmian danych do NVR?

Otrzymasz raport doręczony pocztą albo platformą ePUAP.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 780).

 

Powiązane informacje

do góry