Nawigacja

➤ Rejestracja pojazdów

Rezerwacja numeru EVN

 

Każdy pojazd kolejowy eksploatowany na polskiej sieci kolejowej musi zostać zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR).

Chcesz kupić nowy pojazd i zamówić jego oznaczenie u producenta?

Modernizujesz pojazd w sposób wpływający na jego charakterystykę techniczną i chcesz znać jego nowy numer EVN?

Dowiedz się więcej jak wypełnić i złożyć wniosek o rezerwację EVN.

Informacje dodatkowe

Europejski numer pojazdu (ang. European Vehicle Number, EVN) to numer składający się z 12 cyfr zawierający informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego. Numer EVN jest unikalny dla każdego pojazdu kolejowego i nie może się powtarzać. Prezes UTK rezerwuje EVN dla nowego lub modernizowanego pojazdu kolejowego przed wydaniem dla niego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, wydając raport z rezerwacji numeru EVN. W raporcie tym określa zarezerwowany numer EVN, dane identyfikacyjne pojazdu oraz okres ważności rezerwacji. Wniosek o rezerwację numeru EVN może zostać złożony w dowolnej formie.

Kto może złożyć wniosek o rezerwację EVN?

 • zarządca infrastruktury,
 • przewoźnik kolejowy,
 • dysponent,
 • producent pojazdu kolejowego lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej,
 • wykonawca modernizacji,
 • importer.

Kiedy trzeba zarezerwować EVN?

 • rezerwacja numeru jest dobrowolna

Co przygotować

 • Załącznik uniwersalny do wniosku o rejestrację (pobierz i wypełnij) , w którym należy wskazać:
  • Numer fabryczny pojazdu kolejowego.
  • Typ pojazdu kolejowego.
  • Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego (dla wagonów towarowych i pasażerskich):
   • Pierwsze cyfry EVN:
    • dla wagonów pasażerskich – 8 pierwszych cyfr,
    • dla wagonów towarowych – 4 pierwsze cyfry, 
    • dla pojazdów trakcyjnych – 7 pierwszych cyfr,
    • dla pojazdów specjalnych – 8 pierwszych cyfr.
 • Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem
 • Inne dokumenty niezbędne do prawidłowego nadania EVN.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jak złożyć wniosek

 • pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 • osobiście w siedzibie UTK
 • osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Jaki jest czas  realizacji?

30 dni od wpłynięcia wniosku

Ile zapłacisz?

Wydanie raportu z rezerwacji nie podlega opłacie

Jak otrzymasz informacje o zarezerwowanym EVN?

Otrzymasz raport doręczony pocztą albo przez platformę ePUAP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 780.).

Powiązane informacje

do góry