Nawigacja

➤ Rejestracja pojazdów

Wpis dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji

Uzyskałeś dla pojazdu zarejestrowanego w NVR, dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej? Masz pojazd zarejestrowany w Polsce i chcesz wpisać dodatkowe dopuszczenie do krajowego rejestru pojazdów kolejowych? Zobacz, jak przygotować aplikację o taki wpis.

Informacja dodatkowa

W przypadku uzyskania dodatkowego dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, informacja o tym fakcie jest umieszczana w rejestrze kraju pierwszej rejestracji

Kto wnioskuje o taki wpis?

Dysponent pojazdu

 Co przygotować?

 • wniosek o zmianę danych w NVR
 • wielojęzyczny formularz stosowany przy wniosku o wpis dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych
 • oświadczenie właściciela pojazdu o zgodzie na wpisanie dodatkowego dopuszczenia do eksploatacji do rejestru (o ile jest inny niż dysponent)

A jak uzyskać wielojęzyczny formularz?

W tym celu należy zgłosić się do organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wydał dopuszczenie pojazdu do eksploatacji.

A co w sytuacji, jeśli nie posiadam wielojęzycznego formularza?

Wówczas we wniosku należy wskazać:

 • europejski numer pojazdu kolejowego (EVN);
 • identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego
 • nazwę organu państwa członkowskiego, który wydał dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;
 • kodowane oraz niekodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;
 • numer, datę i okres ważności dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;
 • informacje o ewentualnym zawieszeniu dopuszczenia do eksploatacji.

Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do eksploatacji wydane w innym państwie członkowskim przetłumaczoną na język polski.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jak złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

50 zł za każdy pojazd

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiące od złożenia wniosku

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Otrzymasz raport doręczony pocztą albo platformą ePUAP

Podstawa prawna

Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 988)

 

Powiązane informacje

do góry