Nawigacja

Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po infrastrukturze kolejowej musi posiadać dokument dopuszczenia do eksploatacji.

Pojazd kolejowy musi posiadać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji jeżeli ma poruszać się po liniach kolejowych. Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego stanowi jednocześnie zezwolenie dla typu pojazdu, jak również dla egzemplarza.

Pojazd zgodny z TSI - co to oznacza?

Pojazd zgodny z TSI – to pojazd zgodny ze wszystkimi TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu. Zatem podejmując pierwsze działania należy uwzględnić poszczególne etapy (projekt, produkcja, złożenie wniosku o wydanie zezwolenia), aby precyzyjnie określić, które z TSI będą miały zastosowanie na dzień wydania zezwolenia.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI może złożyć:

 • zarządca,
 • przewoźnik kolejowy,
 • dysponent,
 • producent,
 • wykonawca modernizacji
 • importer.

Co przygotować?

 • wniosek o wydanie pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI - pobierz i wypełnij
 • deklaracje weryfikacji WE podsystemu dla wszystkich podsystemów strukturalnych pojazdu kolejowego, jeżeli wszystkie podsystemy strukturalne pojazdu kolejowego uzyskały zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z postanowieniami rozdziału 4a ustawy o transporcie kolejowym w zakresie dopuszczania podsystemów do eksploatacji;
 • wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, które potwierdzają:
  • zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z TSI i ich bezpieczne zamontowanie
  • zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego
   z infrastrukturą i stałymi instalacjami
  • zgodność pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t ustawy o transporcie kolejowym, mającymi zastosowanie do punktów otwartychi szczególnych przypadków określonych w TSI
  • potwierdzenie dokonania opłaty wstępnej od wniosku

Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać deklaracja weryfikacji WE?

Deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI powinna zawierać:

 • odniesienie do dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny;
 • nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent - także firmę i adres producenta;
 • ogólny opis podsystemu/pojazdu;
 • nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących, które przeprowadziły procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami;
 • odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją WE podsystemu;
 • informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;
 • termin ważności deklaracji weryfikacji WE podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony;
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu;
 • datę wystawienia deklaracji weryfikacji WE podsystemu.Pobierz i wypełnij deklarację weryfikacji WE

Dodatkowe wymagania dotyczące treści deklaracji weryfikacji WE podsystemu mogą wynikać z poszczególnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.

Jakie dokumenty należy dołączyć wraz z deklaracją weryfikacji pojazdu zgodnego z TSI?

 • dokumenty określające cechy charakterystyczne podsystemu, w szczególności odpowiednio: ogólne i szczegółowe rysunki wykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania;
 • wykaz składników interoperacyjności zawartych w podsystemie;
 • kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności, o których mowa w pkt 2, oraz kopie protokołów z przeprowadzonych, przez jednostki notyfikowane na podstawie specyfikacji europejskich, testów i badań;
 • pośrednie certyfikaty weryfikacji WE podsystemu i pośrednie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, o ile zostały wydane;
 • certyfikat weryfikacji WE podsystemu podpisany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury weryfikacji WE podsystemu wraz z dołączonymi zapisami obliczeniowymi oraz sprawozdaniami z przeprowadzonych wizyt i audytów;
 • inne certyfikaty, o ile zostały wydane;
 • raport w sprawie oceny bezpieczeństwa wydany przez jednostkę oceniającą na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawe wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 352/2009.

Pamiętaj! cała dokumentacja powinna być załączona w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym.

Jak złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Opłata wstępna 4 000 zł.
 • Opłata końcowa zależna od pracochłonności max równowartość 3 000 euro.
 • Opłatę należy przesłać na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jaki jest czas realizacji?

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało wydane?

Co miesiąc Prezes UTK na stronie urzędu publikuje informację o wydanych zezwoleniach na dopuszczenie do eksploatacji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710)

 Polecamy

do góry