Nawigacja

Dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po infrastrukturze kolejowej musi posiadać dokument dopuszczenia do eksploatacji. Chcesz uzyskać dodatkowe zezwolenie na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego w oparciu o dopuszczenie w innym państwie członkowskim UE? Chcesz dowiedzieć się, kiedy musisz uzyskać dodatkowe zezwolenie na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego? Chcesz dowiedzieć się, jakich dokumentów potrzebujesz? Zobacz jak przygotować aplikację o dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI.

Pojazd dopuszczony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - co to oznacza?

Przez pojazd dopuszczony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej rozumie się pojazd, który posiada dopuszczenie do eksploatacji wydane w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej (chodzi tutaj zarówno o dopuszczenia wydane w trybie europejskim (interoperacyjnym), jak również w trybach krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej).

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI może złożyć:

 • dysponent,
 • producent

Kiedy trzeba uzyskać dodatkowe zezwolenie?

Dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI należy uzyskać, dla pojazdów, które posiadają dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim UE.

Co przygotować?

 1. wniosek o wydanie dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji - pobierz i wypełnij
 2. dokument zezwalający na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 3. wyniki badań pojazdu kolejowego przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium badawcze w odniesieniu do podsystemów zgodnych z TSI albo podmiot uprawniony, w odniesieniu do pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI;
 4. dla podsystemów zgodnych z TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego:
 5. wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z TSI oraz ich bezpieczne zainstalowanie;
 6. wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami;
 7. wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z właściwymi rozporządzeniami ministra transportu mającymi zastosowanie do punktów otwartych i szczególnych przypadków określonych w TSI;
 8. dla podsystemów niezgodnych z którąkolwiek z TSI obowiązujących w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego:
 9. dokumenty potwierdzające zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 43) w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei,
 10. dokumenty potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami,
 11. dokumenty potwierdzające pozytywne wyniki kontroli parametrów pojazdu kolejowego, określone w przepisach Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2016 r., poz. 254);
 12. dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań bezpieczeństwa ze wskazaniem przypadków niestosowania TSI dla podsystemów i składników interoperacyjności;
 13. dane techniczne, plany utrzymania i charakterystyki eksploatacyjne pojazdu kolejowego;
 14. dokumentację zawierającą informacje o utrzymaniu pojazdu kolejowego, a w szczególności o modernizacji lub odnowieniu, które zostały przeprowadzone po uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji;
 15. informacje o procedurze gromadzenia danych umożliwiające ich odczytanie i ocenę, jeżeli informacje te nie są zharmonizowane z TSI - w przypadku pojazdów kolejowych wyposażonych w rejestratory danych;
 16. informacje o przewidywanym użytkowaniu pojazdu kolejowego w sieci kolejowej.
 17. potwierdzenie opłaty wstępnej od wniosku.

Pamiętaj! dokumenty wymienione w pkt 2 - 16 powinny być załączone w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym.

Jak złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie, 134 02-305 Warszawa
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • złożyć poprzez platformę ePUAP

Ile zapłacisz?

 • Opłata wstępna 4 000 zł.
 • Opłata końcowa zależna od pracochłonności max równowartość 3 000 euro
 • Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jaki jest czas realizacji?

4 miesiące od złożenia kompletnej dokumentacji wymienionej w pkt 2, 4 - 16

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało wydane?

Co miesiąc Prezes UTK na stronie urzędu publikuje informację o wydanych zezwoleniach na dopuszczenie do eksploatacji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2017 r., poz. 934)

 Polecamy

do góry