Nawigacja

Rusza Krajowy Rejestr Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe

29.11.2022

Ośrodki szkolenia, przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, podmioty wydające prawa kierowania oraz ośrodki medycyny pracy do 3 stycznia 2023 r. powinny przekazać wszystkie niezbędne dane do Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Forma przekazania danych została określona w Komunikacie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 24 czerwca 2022 r.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym powołała do istnienia nowy rejestr prowadzony przez Prezesa UTK: Krajowy Rejestr Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK). Podmioty rynku kolejowego, które zatrudniają osoby na tych stanowiskach oraz ośrodki szkolące maszynistów i kandydatów na maszynistów, zostały zobowiązane do przekazania do 3 stycznia 2023 r. niezbędnych danych, które zasilą rejestr.

Sposób prowadzenia KREMiPPK reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2022 r. w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, które wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r., w tym zasady: wprowadzania, aktualizacji, zmiany, udostępniania i usuwania danych. Określa również wymagania techniczne i jakościowe. Rejestr będzie prowadzony w formie zbiorów danych zapisywanych i gromadzonych w formie elektronicznej. Jego obsługę zapewni innowacyjny system informatyczny wyposażony m.in. w funkcjonalność umożliwiającą sporządzanie wydruków dokumentów (świadectw maszynisty, praw kierowania, upoważnień do wykonywania czynności na stanowisku kolejowym). Zapewni on zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego dzięki posiadaniu odpowiednich zabezpieczeń przed wprowadzaniem zmian, uzupełnień i usuwaniem danych z rejestru przez osoby nieuprawnione.

Rozporządzenie wprowadza kategorię tzw. „podmiotu obowiązanego”, na którym będzie spoczywał obowiązek przekazywania danych do KREMiPPK. Zostały one wymienione w art. 25x ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym:

  • ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów,
  • przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury,
  • podmioty uprawnione do wydania prawa kierowania pojazdem kolejowym,
  • podmioty uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na maszynistów, maszynistów lub prowadzących pojazdy kolejowe.

Wniosek o uprawnienia administratora

Bardzo istotne będzie wyznaczenie administratora przez każdy podmiot obowiązany, a następnie wystąpienie do Prezesa UTK o nadanie administratorowi danego podmiotu dostępu do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie rejestr. Rolą administratora podmiotu będzie nadawanie lub cofanie uprawnień osobom w swojej organizacji (tzw. „upoważnionym pracownikom”) w zakresie sposobu przetwarzania danych w rejestrze.

Wzór wniosku o nadanie dostępu do KREMiPPK jest dostępny do pobrania na stronie UTK. Wniosek podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu zawartymi we wpisie do KRS będzie można wysłać do UTK elektronicznie za pomocą platformy ePUAP lub w tradycyjnej formie, po wydrukowaniu.

Dostęp do systemu będzie możliwy za pośrednictwem portalu maszynista.gov.pl, a logowanie odbywać się będzie za pomocą:

  • profilu zaufanego (login.gov.pl),
  • podpisu kwalifikowanego,
  • e-dowodu.

Osoba z uprawnieniami administratora podmiotu, poza profilem prywatnym, uzyska również dostęp do profilu przedsiębiorstwa. Przełączenie na profil firmowy pozwoli administratorowi udzielać dostępu do rejestru kolejnym pracownikom organizacji w określonym przez siebie zakresie. Również oni będą logować się do systemu bez konieczności zakładania dodatkowych kont. W przypadku nadania uprawnień w danym podmiocie, po zalogowaniu na profil prywatny np. poprzez login.gov.pl, będzie można łatwo przełączyć się na profil służbowy.

Dokładne informacje na temat sposobu logowania i pracy z systemem będą sukcesywnie publikowane w formie pytań i odpowiedzi („Q&A”) na podstronie dotyczącej systemu (https://utk.gov.pl/pl/cemm/wiadomosci ).

Dane muszą być aktualne

Podmioty obowiązane musza dbać o aktualność i poprawność danych zawartych w rejestrze. Na odpowiednie zmiany w KREMiPPK będą maksymalnie 3 dni robocze od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek wprowadzenia danych lub ich aktualizacji. System będzie wyposażony w automatyczne reguły weryfikacyjne, za pomocą których będzie sprawdzana prawidłowość wprowadzanych danych.

Jak przekazywać dane

Formę przekazania danych określa Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 2/2022 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu oraz formy przekazania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz podmioty zatrudniające prowadzących pojazdy kolejowe danych o zatrudnionych u nich maszynistach lub prowadzących pojazdy kolejowe (Dz. Urz. UTK z 2022 r. poz. 12). Podmioty obowiązane będą mogły przekazać dane na dwa sposoby:

  • zaimportowanie pliku z danymi w formacie, który określa załącznik do komunikatu;
  • bezpośrednie wprowadzenie danych z wykorzystaniem interfejsu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do swoich danych

Osoby, których dane będą zgromadzone w rejestrze, uzyskają do nich dostęp po zalogowaniu do systemu teleinformatycznego. Nie ma potrzeby samodzielnego zakładania konta: dostęp uzyska każdy użytkownik serwisu login.gov.pl oraz posiadacz podpisu kwalifikowanego. Konto będzie potrzebne m.in. w sytuacji, gdy maszynista, kandydat na maszynistę lub prowadzący pojazdy kolejowe będzie udostępniał swoje dane pracodawcy w celu realizacji umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

 

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Polecamy

do góry