Nawigacja

Realizacja zaleceń z Raportów PKBWK/01/2018 i PKBWK/02/2018

02.08.2018

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął zbieranie informacji o stopniu realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Prezes UTK przekazał zalecenia z Raportów PKBWK/01/2018 i PKBWK/02/2018. Trafiły one do autoryzowanych zarządców infrastruktury oraz certyfikowanych przewoźników kolejowych.

UTK przesłał już zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego. Adresaci pism powinni do 31 sierpnia 2018 r. przekazać informacje o realizacji zaleceń PKWBK.

Informację należy przekazać w następującej formie:

  1. wypełnić wspólny dla obu Raportów plik z tabelą  (plik 2 Tabela do wypełnienia dot. realizacji zaleceń z Raportów PKBWK 1 i 2 z 2018 r.);
  2. wypełnioną tabelę należy odesłać w edytowalnej formie (jako plik Excela) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Dla każdego z zaleceń należy udzielić następujących informacji:

  1. wskazać nazwę zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
  2. wskazać wartość poziomu ryzyka oraz określić, czy wartość ta jest akceptowalna;
  3. wskazać dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą) a także dowód ze środków bezpieczeństwa;
  4. etap realizacji (Nie dotyczy, W trakcie realizacji, Zrealizowano, Podjęto działania alternatywne);
  5. procent realizacji (0-100%);
  6. data realizacji.

W przypadku zaznaczenia opcji „Nie dotyczy” należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia. Dla dyspozycji przekazanych przez Prezesa UTK podmioty mają obowiązek realizacji zaleceń poprzez podjęcie działań alternatywnych, adekwatnych do wymagań i przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w instrukcji.

Wszystkie materiały dostępne są w zakładce „Zalecenia bezpieczeństwa” na stronie UTK.

W kwestii pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa tel. 22 749 14 60 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zalecenia@utk.gov.pl.

 

 
Polecamy

do góry