Nawigacja

Krajowy punkt kontaktowy ds. aplikacji telematycznych

Prezes Urzędu Transportowego został wyznaczony Krajowym Punktem Kontaktowym ds. TSI TAF/TAP, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1305/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczącym technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych wchodzących w skład systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 62/2006 oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1273/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei.

Zgodnie z dodatkiem III Rozporządzenia 1305/2014 i dodatkiem VI Rozporządzenia 1273/2013 do zadań Krajowego Punktu Kontaktowego ds. TAF/TAP należy między innymi:

  • pełnienie funkcji punktu pośredniczącego w kontaktach między Agencją Kolejową Unii Europejskiej, komitetem sterującym TAF/TAP a podmiotami z sektora kolei w państwie członkowskim w celu zapewnienia, aby podmioty z sektora kolei angażowały się w działania związane z TAF i/TAP i były poinformowane o ogólnym rozwoju sytuacji i decyzjach komitetu sterującego;
  • przekazywanie informacji o problemach i kwestiach zgłaszanych przez podmioty z sektora kolei w państwie członkowskim do wiceprzewodniczącego komitetu sterującego TAF/TAP;
  • kontaktowanie się z członkiem Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei (RISC) z danego państwa członkowskiego w celu zapewnienia, by był on należycie poinformowany o krajowych kwestiach dotyczących TAF/ TAP przed każdym posiedzeniem RISC;
  • kontaktowanie się ze wszystkimi licencjonowanymi przedsiębiorstwami kolejowymi oraz innymi podmiotami z sektora kolei i informowanie ich o decyzjach RISC dotyczących TAF/TAP;
  • uświadomienie podmiotom sektora kolei ich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących TAF i TAP oraz konieczności ich spełnienia;
  • współpraca z państwem członkowskim w celu zapewnienia wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie podstawowych kodów lokalizacji do centralnej domeny referencyjnej (dane wyznaczonego podmiotu przekazuje się do DG MOVE na potrzeby odpowiedniego przekazywania informacji);
  • wspieranie wymiany informacji między podmiotami z sektora kolei w państwie członkowskim.    

Ponadto Rozporządzenia konkretyzują podmioty sektora kolei zaliczając do nich: zarządców infrastruktury, przedsiębiorstwa kolejowe, posiadaczy wagonów, zarządców stacji, sprzedawców biletów, operatorów intermodalnych, klientów usług transportu towarowego i branżowe stowarzyszenia.

Głównym celem Krajowego Punktu Kontaktowego jest nadzorowanie wykonania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1305/2014 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1273/2013.

Wszelkie pytania można kierować do Pana Michała Jaworskiego:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

tel.: +48 22 749 15 63

e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTK: utk@utk.gov.pl

do góry