Nawigacja

Petycje

Petycja Vossloh Skamo sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 30.03.2018 r.

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że  13 maja 2016 r. otrzymał od Vossloh Skamo sp. z o.o. w Nowych Skalmierzycach petycję dotyczącą wyjaśnienia prawidłowości postępowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , w związku z wprowadzeniem i stosowaniem procedury SMS-PW-17 „Dopuszczenie elementów podsystemów i technologii,  przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” i wnosi o podjęcie nakazanych przez odpowiednie przepisy prawa działań.

Informacja o złożeniu petycji została przekazana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełny tekst petycji w załączeniu. 

Aktualizacja 20.09.2016 r.

15 września 2016 r., w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie przedstawicieli UTK i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące stosowania  procedury SMS-PW-17. Na spotkaniu zostały omówione główne cele procedury oraz jej szczegółowy przebieg. Przedstawiciele zarządcy infrastruktury zaprezentowali stanowisko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące zbieżności procedury SMS-PW-17 z ogólnie obowiązującymi  przepisami stanowiącymi o dopuszczaniu do obrotu wyrobów kolejowych.

Aktualizacja 15.11.2016 r.

4 listopada 2016 r. Prezes UTK zwrócił  się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności doprecyzowania procedury SMS-PW-17. W piśmie tym wskazano, że niezbędna wydaje się aktualizacja procedury SMS-PW-17 w celu wyraźnego rozgraniczenia wymogów zarządcy infrastruktury od wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pismo zostało przesłane ponadto do wiadomości Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Vossloh Skamo sp. z o.o.

Aktualizacja 13.12.2016 r.

2 grudnia 2016 r., na prośbę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes UTK przekazał Prezesowi UOKiK  dalsze informacje odnoszące się do działań podejmowanych w związku z petycją Vossloh Skamo z o.o. W piśmie z 2 grudnia 2016 r. wskazane zostały podstawy prawne akceptacji procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem zarządców infrastruktury oraz możliwości ich ewentualnej zmiany lub uchylenia przez Prezesa UTK. Prezes UTK objaśnił ponadto, że akceptując wspomniane systemy kieruje się przede wszystkim kryteriami wskazanymi w rozporządzeniu Komisji nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa.

Aktualizacja 04.01.2017 r.

Uzupełniono zbiór dokumentów w sprawie petycji.

Aktualizacja 11.01.2017 r.

27 grudnia 2016 r. Prezes UTK zwrócił się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej etapu prac nad zmianą wspomnianej procedury, a także o wskazanie planowanego terminu przekazania jej do Urzędu Transportu Kolejowego.

Aktualizacja 30.01.2017 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w piśmie z 12 stycznia 2017 r. poinformowały Prezesa UTK że w związku z wskazanymi wątpliwościami  interpretacyjnymi został przygotowany nowy projekt procedury SMS-PW-17 który jest obecnie na etapie uzgodnień wewnętrznych. Planowany termin przekazania projektu do Urzędu Transportu Kolejowego to przełom stycznia i lutego br.

Aktualizacja 13.03.2017 r.

W siedzibie UOKiK 2 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. procedury SMS-PW-17 dotyczącej dopuszczania na liniach kolejowych zarządzanych przez ten podmiot wyrobów kolejowych w kontekście prowadzonych przez UOKiK postępowań.

W piśmie z 2 marca 2017 r.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały projekt zmienionej procedury SMS-PW-17 z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag lub komentarzy w kontekście wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych zapisów przedmiotowej procedury. Obecnie przesłany projekt jest analizowany przez UTK.

Aktualizacja 31.03.2017 r.

24 marca 2017 r. wpłynęło do urzędu stanowisko Precon Polska sp. z o.o. zawierające analizę procedury SMS-PW-17 w kontekście przepisów powszechnie obowiązujących wraz z wnioskiem o wyjaśnienie prawidłowości jej stosowania.

24 marca 2017 r. w siedzibie UTK odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie procedury SMS-PW-17 dotyczącej dopuszczania na liniach kolejowych zarządzanych przez ten podmiot wyrobów kolejowych. W trakcie spotkania zaprezentowane zostało stanowisko Izby wyrażające poparcie dla konieczności stosowania procedur kwalifikacji dostawców przez zarządcę infrastruktury.

Aktualizacja 4.04.2017 r.

2 marca 2017 r. do UTK wpłynęło pismo PKP PLK z nowym projektem procedury SMS-PW-17.

Aktualizacja 26.05.2017 r.

W piśmie z 24 maja 2017 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przekazał PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzeżenia wobec nowej wersji procedury SMS-PW-17. Wątpliwości obejmują pozostawienie zapisów dających szerokie pole do interpretacji, jak również relacje między procedurą SMS-PW-17 a wyrobami posiadającymi świadectwo dopuszczenia do eksploatacji bądź deklarację WE zgodności  lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. Pismo zostało przesłane do wiadomości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podmiotu zgłaszającego petycję.

Aktualizacja 11.07.2017 r.

10 lipca 2017 r. do UTK wpłynęło pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez UTK pismem z 24 maja 2017 r. Wraz z pismem zgłoszono opinię prawną w zakresie procedury SMS-PW-17.

Aktualizacja 13.09.2017 r.

4 września 2017 r. Prezes UTK wystąpił do PKP PLK z zapytaniem o stan prac nad aktualizacją procedury uwzględniającą uwagi Urzędu Transportu Kolejowego oraz o wskazanie terminu przekazania aktualizacji do Urzędu Transportu Kolejowego.

Aktualizacja 27.10.2017 r.

25 września 2017 r. do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło pismo PKP PLK ze stwierdzeniem o  uwzględnieniu uwag UTK i UOKiK w projekcie procedury. Jednocześnie PKP PLK stwierdziła, że przekaże aktualizację procedury w połowie października 2017 r.

Aktualizacja 22.11.2017 r.

21 listopada 2017 r. Prezes UTK wystąpił do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o niezwłoczne przekazanie projektu procedury SMS-PW-17, uwzględniającej uwagi ze strony Urzędu Transportu Kolejowego. Podkreślił również fakt  braku otrzymania projektu wymienionej procedury w połowie października 2017 r.

Aktualizacja 23.02.2018 r.

30 listopada 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mailem przekazały Prezesowi UTK zaktualizowaną wersję procedury SMS-PW-17 datowaną na 13 listopada 2017 r.

Aktualizacja 30.03.2018 r.

29 marca 2018 r. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przesłał zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. Szczegóły znajdują się w załączniku.

do góry