Nawigacja

Petycje

Petycja z 15 stycznia 2023 r.

Łódź dnia 15.01.2023r

Petycja do PKP Intercity Polskich Linii Lotniczych Lot


Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje
Za Pośrednictwem Wojewody Łódzkiego Urzędu Miasta Łodzi


Szanowni Państwo
Zwracam się z ogromną prośbą jako Łodzianin chciałbym prości aby przez miasto Łódź przewrócone połączenia Międzynarodowe PKP oraz Pociągi Expressowe w Wakacyjnym Rozkładzie i zimowym rozkładzie na stałe przez Łódź nie przejeżdża żaden pociąg Expressowy pomiędzy Łodzią Warszawą Gdynią Kołobrzegiem i innymi Miastami takim jak relacji    Zakopane Kraków Łódź Warszawa
Chcę podkreślić że miasto Łódź jak inne Miasta wojewódzkie Powinno mieć możliwości korzystania z połączeń expressowych PKP Intercity i Połączeń międzynarodowych relacji Łódź Frankfurt nad men Berlinem Niemcami jako miastami Partnerskimi chciałbym też prosić do przedstawicieli Polskich Linii Lotniczych ujęcia miasta Łódź i Lotniska im Władysława Rejmonta w stałej siatce Połączeń Krajowych w Rozkładach Lotu w okresie wakacyjnym miedzi Łodzią a Warszawą Gdańskiem Szczecinem a Krakowem oraz w międzynarodowym Rozkładzie Lotów takimi Lotami Łódź Chicago New York Łódź Londyn Paryż Madryt Mediolan


Za rozpatrzenie mojej petycji bardzo dziękuje
Pozdrawiam z wyrażeniem szacunku

‑‑

 

Warszawa, dnia 06 marca 2023 r.

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

 

 

 

 

DOP-WSLP.050.4.2023.4.KS

 

 

 

 

 

 

 

Pan

‑‑

 

‑‑

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej „ustawą o petycjach”, w związku z petycją wniesioną przez Pana, 15 stycznia 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, petycją w interesie publicznym w sprawie przywrócenia kolejowych połączeń międzynarodowych oraz expressowych w wakacyjnym i zimowym rozkładzie jazdy, które zatrzymywałyby się w Łodzi, informuję, że nie została ona uwzględniona.

UZASADNIENIE

Stan prawny:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.

W tym świetle petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że przywołany przepis wyraźnie różnicuje prawny charakter żądanych w petycji działań, mówiąc o zmianie przepisów prawa, rozstrzygnięciu i innym działaniu, jak również dokonuje charakterystyki celów, których osiągnięciu służy wniesienie petycji, określając przedmiot sprawy, której postulowane działanie może dotyczyć. W konsekwencji podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w jego ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu (S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2015, s.165).

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej
albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że właściwy podmiot rozpatrujący petycję musi poinformować o tym, dlaczego uznał petycję za zasługującą na uwzględnienie lub na odmowę uwzględnienia w całości lub w części.

Stosownie do treści art. 15 ustawy o petycjach, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984, z późn. zm.) Centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach:

  1. regulacji transportu kolejowego,
  2. licencjonowania transportu kolejowego,
  3. nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych,
  4. bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  5. interoperacyjności i spójności technicznej transportu kolejowego,
  6. licencji i świadectw maszynistów

- jest Prezes UTK.

Stan faktyczny:

W niniejszej sprawie, 15 stycznia 2023 r. do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zwanego dalej „Prezesem UTK”, wpłynęła Pana petycja o następującej treści: Zwracam się z ogromną prośbą jako Łodzianin chciałbym prości, aby przez miasto Łódź przewrócone połączenia Międzynarodowe PKP oraz Pociągi Expressowe w Wakacyjnym Rozkładzie i zimowym rozkładzie na stałe przez Łódź nie przejeżdża żaden pociąg Expressowy pomiędzy Łodzią Warszawą Gdynią Kołobrzegiem i innymi Miastami takim jak relacji Zakopane Kraków Łódź Warszawa

Chcę podkreślić że miasto Łódź jak inne Miasta wojewódzkie  Powinno mieć możliwości korzystania z połączeń expressowych PKP Intercity i Połączeń międzynarodowych relacji Łódź Frankfurt nad men Berlinem Niemcami jako miastami Partnerskimi chciałbym też prosić do przedstawicieli Polskich Linii Lotniczych ujęcia miasta Łódź i Lotniska im Władysława Rejmonta w stałej siatce Połączeń Krajowych w Rozkładach Lotu w okresie wakacyjnym miedzi Łodzią a Warszawą Gdańskiem Szczecinem a Krakowem
oraz w międzynarodowym Rozkładzie Lotów takimi Lotami Łódź Chicago New York Łódź Londyn Paryż Madryt Mediolan;

zwana dalej „Petycją”.

Uzasadnienie:

Prezes UTK nie uczestniczy w procesie tworzenia rozkładu jazdy i nie posiada ustawowych uprawnień pozwalających wyznaczać konkretne relacje pociągów. Aktualnie pociągi dalekobieżne uruchamiane są na wniosek organizatora publicznego transportu zbiorowego, jako połączenia o charakterze użyteczności publicznej, bądź komercyjnie, na ryzyko handlowe przewoźnika, na podstawie decyzji Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostępu. W tym ostatnim przypadku Prezes UTK jest jednak związany wnioskiem aplikanta, który wskazuje w nim parametry techniczno-handlowe przyszłego połączenia (m.in. relację, trasę przejazdu, miejsca postoju, orientacyjny rozkład jazdy).

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych dalekobieżnych połączeń kolejowych jest minister właściwy ds. transportu, który na podstawie wieloletniej umowy o świadczenie usług publicznych zleca tego rodzaju przewozy operatorowi „PKP Intercity” S.A. i pokrywa koszty operacyjne przewoźnika związane z realizacją tych usług. Przewoźnik ten uruchamia natomiast pociągi o charakterze użyteczności publicznej (kategorii handlowej TLK oraz IC – na podstawie umowy zwartej z ministrem właściwym ds. transportu), oraz komercyjne (kategorii handlowej EIP i EIC – na własne ryzyko handlowe, na podstawie decyzji o otwartym dostępie).

W kwestiach związanych z tworzeniem oferty przewozowej Prezes UTK jedynie opiniuje plany transportowe przygotowywane przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego, może również przekazywać opinie do umów o świadczenie kolejowych usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej, zawieranych pomiędzy organizatorem transportu a przewoźnikiem. Opinie te nie mają jednak charakteru wiążącego, a zakres, w jakim zostaną uwzględnione w ostatecznej treści zawieranego kontraktu, zależy od organizatora transportu.

Analizując tego rodzaju dokumenty i następnie przedstawiając swoje uwagi Prezes UTK wskazuje kierunki dalszego rozwoju oferty przewozowej, a także sygnalizuje potrzeby korekt w rozkładzie jazdy w taki sposób, aby zapewnić możliwie najlepszą obsługę poszczególnych miast i regionów.

W kolejowym rozkładzie jazdy w swoich nazwach określenie „Express” posiadają jedynie komercyjne pociągi Express InterCity Premium (EIP) oraz Express InterCity (EIC). W praktyce jest to jednak jedynie ustalona przez przewoźnika nazwa kategorii handlowej pociągów, a nie parametr techniczny połączeń w systemie zarządcy infrastruktury.

Aktualnie do/z lub przez Łódź, „PKP Intercity” S.A. uruchamia wyłącznie pociągi ekonomiczne TLK/IC zamawiane przez ministra właściwego ds. transportu. Część z nich w systemach zarządcy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (np. System Konstrukcji Rozkładu Jazdy, System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej czy System Wspomagania Dyżurnego Ruchu) widnieją jako pociągi o charakterze ekspresowym, z zasadami trasowania i pierwszeństwa przejazdu opisanymi w wewnętrznych dokumentach zarządcy infrastruktury, takich jak Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów (Ir-1). W aktualnym rozkładzie jazdy kursujące przez Łódź pociągi o statusie ekspresowym to np.:

  • IC 1533 Kociewie (relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna),
  • IC 4520 Hutnik (relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna),
  • IC 3560 Witkacy (relacji Zakopane - Gdynia Główna).

Dzięki temu, że tego rodzaju pociągi są objęte umową o świadczenie usług publicznych zawartą z ministrem właściwym ds. transportu, obowiązują w nich niższe ceny niż w komercyjnych pociągach ekspresowych „PKP Intercity” S.A. kursujących w kategoriach EIC/EIP.

Należy także wskazać, że pociągi kategorii IC uruchamiane są całorocznie we wskazanych w Petycji relacjach, łączą one Łódź z Warszawą, Krakowem, Gdynią, Kołobrzegiem i Zakopanem. W przypadku przewozów do Zakopanego w okresie wiosennym i jesiennym pociągi są na części trasy zastępowane komunikacją autobusową, co nie wynika jednak z ograniczenia oferty przewozowej, lecz z prowadzonych prac modernizacyjnych, skutkujących ograniczoną dostępnością infrastruktury kolejowej.

Mając na uwadze powyższe, po analizie podniesionych w Petycji postulatów, informuję, że przedmiotowa Petycja nie została uwzględniona.

POUCZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 w zw. z art. 15 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII k.p.a.

 

 

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

 

 

 

IWONA MIEDZIŃSKA

DYREKTOR DEPARTAMENTU OBSŁUGI PRAWNEJ

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

 

 

 

 

 

do góry