Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 9 grudnia 2022 r. (aktualizacja 4.03.2023)

Szanowni Państwo: Ministerstwo Infrastruktury i Klimatu, GIOS, GDOŚ

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym i usprawnienia systemu prawnego: 

1. Celem zwiększenia ekologii, zapobieganiem zmniejszenia wydajności energetycznej w związku z opadami, zapobieganiem kradzieży w ruchu kolejowym; wagony z węglem i drzewnem są szczelnie przykryte. 

 

Adnotacje:

(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan endemii - proszę o odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy. 

(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, loginu konta, adresu, adresu e-mailowego, miejscowości sporządzenia. 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Warszawa, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

 

 

 

 

DOP-WSLP.050.1.2023.7.KS

 

 

 

 

 

 

 

Pani

‑‑

 

‑‑

‑‑

 

 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej „ustawą o petycjach”, w związku z Pani petycją z 9 grudnia 2022 r. w interesie publicznym w sprawie szczelnego przykrycia wagonów z węglem i drzewnem, doręczoną do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, 3 stycznia 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informuję, że nie została ona uwzględniona.

UZASADNIENIE

Stan prawny:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.

W tym świetle petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że przywołany przepis wyraźnie różnicuje prawny charakter żądanych w petycji działań, mówiąc o zmianie przepisów prawa, rozstrzygnięciu i innym działaniu, jak również dokonuje charakterystyki celów, których osiągnięciu służy wniesienie petycji, określając przedmiot sprawy, której postulowane działanie może dotyczyć. W konsekwencji podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w jego ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu (S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2015, s.165).

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że właściwy podmiot rozpatrujący petycję musi poinformować o tym, dlaczego uznał petycję za zasługującą na uwzględnienie lub na odmowę uwzględnienia w całości lub w części.

Stosownie do treści art. 15 ustawy o petycjach, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 602.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, Centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach:

  1. regulacji transportu kolejowego,
  2. licencjonowania transportu kolejowego,
  3. nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych,
  4. bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  5. interoperacyjności i spójności technicznej transportu kolejowego,
  6. licencji i świadectw maszynistów - jest Prezes UTK.

Stan faktyczny:

W niniejszej sprawie, 3 stycznia 2023 r. do Prezesa UTK wpłynęła Pani petycja z 9 grudnia 2022 r. o następującej treści: Celem zwiększenia ekologii, zapobieganiem zmniejszenia wydajności energetycznej w związku z opadami, zapobieganiem kradzieży w ruchu kolejowym; wagony z węglem i drzewnem są szczelnie przykryte.

Uzasadnienie:

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją regulują przepisy Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem.

W przepisach RID przewóz węgla luzem został zaklasyfikowany pod numerem UN 1361, do klasy 4.2 jako materiały podatne na samozapalenie i III grupy pakowania jako materiały stwarzające małe zagrożenie. Każdy ładunek można określić cechami z grup klasyfikacji, np.  węgiel kamienny jest ładunkiem nieuciążliwym, nie niebezpiecznym, niewrażliwym na warunki atmosferyczne, stałym bryłowym, wymagającym nasypywania na środek transportowy oraz niepodatnym na spiętrzanie. Ze względu jednak na możliwość rozgrzewania należy systematycznie kontrolować temperaturę, mierzyć stężenie tlenu, tlenku węgla i metanu, a także roztrymować ładunek do możliwie równego poziomu.

Konieczne jest wskazać, że na posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. w Bernie, Komitet RID postanowił, że od 1 stycznia 2015 r. przy przewozach węgla obowiązywać będzie przepis specjalny nr 665 mówiący, że węgiel kamienny, koks i antracyt, spełniające kryteria klasyfikacyjne dla klasy 4.2 i, że w grupy pakowania III mogą być również przewożone w odkrytych wagonach lub kontenerach, pod warunkiem że:

  1. węgiel jest ładowany bezpośrednio z miejsca wydobycia do wagonów lub kontenerów

(bez mierzenia temperatury), lub

  1. temperatura ładunku nie przekracza 60°C podczas lub bezpośrednio po załadunku do wagonu lub kontenera. Stosując właściwe metody pomiaru, napełniający powinien upewnić się, że maksymalna dopuszczalna temperatura ładunku podczas lub bezpośrednio po załadunku wagonów lub kontenerów nie została przekroczona i powyższe udokumentować.

Nadawca powinien zapewnić, aby w dokumencie towarzyszącym przesyłce (takim jak: konosament, dokument ładunkowy lub list przewozowy CMR/CIM) znajdowało się stwierdzenie „przewóz zgodny z przepisem specjalnym 665 RID”.

W zakresie przewozu drewna to przepisy RID nie określają szczegółowych zasad tego procesu.

Niezależnie od rodzaju przewożonego towaru, przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do określenia metod załadunku i zabezpieczenia ładunku, których celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zapobieżenie powstawaniu uszkodzeń ładunku i wagonów. Tym samym ewentualne stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci szczelnego przykrycia jest możliwe, jednak wymaga ujęcia w odpowiednich przepisach wewnętrznych przewoźnika kolejowego.

Obecny stan prawny nie pozwala na przypisanie nadawcy bez względu na okoliczności przewozu obowiązku przykrywania (np. opończą) środków transportu przewożących węgiel lub drewno. Działanie takie mogłoby powodować ograniczenie w stosowaniu przez przewoźnika przepisu szczególnego 665 RID.

W kwestii potencjalnych kradzieży, należy zaznaczyć, że przewoźnicy, administratorzy infrastruktury kolejowej oraz pracownicy Służby Ochrony Kolei znają lokalizacje, w których najczęściej do nich dochodzi. Obszary te są dodatkowo zabezpieczane m.in. przez: stosowanie ogrodzeń terenu, częste patrole Służby Ochrony Kolei, montaż kamer monitoringu, obserwację terenu z drona czy dokładne doświetlenie obszaru.

Co więcej, w przeważającej większości kradzież ma miejsce w wyniku otwarcia wagonu (wagon do przewozu węgla posiada konstrukcję umożliwiającą rozładunek jedynie po otwarciu ściany bocznej) w konsekwencji usypu sypkiego towaru np. węgla. Proponowane szczelne przykrycie węgla i drewna nie jest sposobem na zapobieganie kradzieży w ruchu kolejowym.

POUCZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 w zw. z art. 15 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII k.p.a.

 

 

 

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

PAWEŁ RAFALSKI

DYREKTOR BIURA PREZESA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

Załącznik:

Klauzula RODO

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 14 35

Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Prezesa

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo

Metadane

Data publikacji : 20.01.2023
Data modyfikacji : 04.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Ziębiński
do góry