Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 17 grudnia 2022 r. (aktualizacja z 22.02.2023)

Szanowni Państwo: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Administracji, Ministerstwo Finansów, GDDKIA, Marszałkowie (Zarządcy Dróg), Samorządy w okręgu Częstochowskim, Urząd Transportu Kolejowego, KGP, GITD

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym i usprawnienia systemu prawnego: 

Wprowadzenie rozwiązania celem zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wyeliminowania piratów drogowych oraz zwiększenia budżetu na realizacje drogowe: 

● przejazd tramwajowy każdy na którym jest sygnalizacja świetlna posiada "rejestrator przejazdu na żółtym i czerwonym świetle"; 

● przejazd kolejowy każdy na którym jest sygnalizacja świetlna posiada "rejestrator przejazdu na żółtym i czerwonym świetle"; 

● skrzyżowanie każde na którym jest sygnalizacja świetlna posiada "rejestrator przejazdu na żółtym i czerwonym świetle"; 

● skrzyżowanie, przejazd zawiera wideorejestrator lub fotoradar celem rejestrowania przekroczenia prędkości o 30 km/h; 

● w pobliżu znaku ograniczenia prędkości jest wideorejestrator lub fotoradar celem rejestrowania przekroczenia prędkości o 50 km/h. 

Adnotacje:

(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan endemii - proszę o odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy. 

(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, loginu konta, adresu, adresu e-mailowego, miejscowości sporządzenia. 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Warszawa, dnia 20 lutego 2023 r.

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

 

 

 

 

DOP-WSLP.050.4.2022.5.KS

 

 

 

 

 

 

 

Pani

‑‑

 

‑‑

‑‑

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej „ustawą o petycjach”, w związku z wniesioną 17 grudnia 2022 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Panią petycją w interesie publicznym w sprawie Wprowadzenie rozwiązania celem zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wyeliminowania piratów drogowych oraz zwiększenia budżetu na realizacje drogowe, informuję, że nie została uwzględniona.

UZASADNIENIE

Stan prawny:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.

W tym świetle petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że przywołany przepis wyraźnie różnicuje prawny charakter żądanych w petycji działań, mówiąc o zmianie przepisów prawa, rozstrzygnięciu i innym działaniu, jak również dokonuje charakterystyki celów, których osiągnięciu służy wniesienie petycji, określając przedmiot sprawy, której postulowane działanie może dotyczyć. W konsekwencji podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w jego ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu (S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2015, s.165).

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej
albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że właściwy podmiot rozpatrujący petycję musi poinformować o tym, dlaczego uznał petycję za zasługującą na uwzględnienie lub na odmowę uwzględnienia w całości lub w części.

Stosownie do treści art. 15 ustawy o petycjach, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, Centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach:

 1. regulacji transportu kolejowego,
 2. licencjonowania transportu kolejowego,
 3. nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych,
 4. bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 5. interoperacyjności i spójności technicznej transportu kolejowego,
 6. licencji i świadectw maszynistów

- jest Prezes UTK.

Stan faktyczny:

W niniejszej sprawie, 17 grudnia 2022 r. do Prezesa UTK za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęła Pani petycja o następującej treści:

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym i usprawnienia systemu prawnego:

Wprowadzenie rozwiązania celem zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wyeliminowania piratów drogowych oraz zwiększenia budżetu na realizacje drogowe:

 • przejazd tramwajowy każdy na którym jest sygnalizacja świetlna posiada "rejestrator przejazdu na żółtym i czerwonym świetle";
 • przejazd kolejowy każdy na którym jest sygnalizacja świetlna posiada "rejestrator przejazdu na żółtym i czerwonym świetle";
 • skrzyżowanie każde na którym jest sygnalizacja świetlna posiada "rejestrator przejazdu na żółtym i czerwonym świetle";
 • skrzyżowanie, przejazd zawiera wideorejestrator lub fotoradar celem rejestrowania przekroczenia prędkości o 30 km/h;
 • w pobliżu znaku ograniczenia prędkości jest wideorejestrator lub fotoradar celem rejestrowania przekroczenia prędkości o 50 km/h;

zwana dalej „Petycją”.

Uzasadnienie:

W zakresie postulatów odnoszących się do systemu kolejowego będących we właściwości Prezesa UTK informuję jak poniżej.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, z inicjatywy Prezesa UTK rynek producentów urządzeń dla sektora kolejowego opracował innowacyjne systemy zwiększające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, których działanie polega na podobnym założeniu, jak opisane w Petycji, tj. monitorowaniu zachowania kierowców oraz ostrzeganiu o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z przekraczaniem linii kolejowej, co wiąże się z automatyczną rejestracją wykroczeń.

W ramach tej koncepcji odbyły się spotkania z krajowym zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawicielami przedsiębiorstw, które opracowały projekty systemów informatycznych pozwalających na analizowanie zapisów z kamer zainstalowanych na przejeździe i identyfikujących sytuacje niebezpieczne, takie jak np.: zignorowanie znaku „STOP” i niezatrzymanie się pojazdu drogowego przed przejazdem kolejowo-drogowym, przekroczenie dopuszczonej prędkości przez pojazd drogowy, zatrzymanie się pojazdu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym, czy omijanie rogatek lub wjazdu na przejazd przy załączonej sygnalizacji przejazdowej.

Istotną funkcjonalnością tych systemów oprócz identyfikowania wykroczeń popełnianych przez kierowców jest ich zgłaszanie odpowiednim służbom w celu egzekwowania obowiązującego prawa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.

Wprowadzenie tego typu rozwiązań pozwoli na podkreślenie nieuchronności kary w przypadku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w obszarze przejazdów kolejowo-drogowych.

Prace nad stworzeniem rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych rozpoczęte zostały w 2020 r. Dotychczas przetestowane zostały cztery niezależne systemy różnych producentów, a wyniki testów potwierdziły, że są to rozwiązania gotowe do stosowania na szerszą skalę. Pełne wdrożenie wskazanych rozwiązań wymaga jednak jeszcze przeprowadzenia szeregu działań i testów, a także zmian legislacyjnych.

Więcej o tym projekcie można przeczytać na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pod linkiem: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15749,Technologia-zabezpieczy-przejazdy.html

POUCZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 w zw. z art. 15 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII k.p.a.

 

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

 

 

IWONA MIEDZIŃSKA

DYREKTOR DEPARTAMENTU OBSŁUGI PRAWNEJ

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

Załącznik:

Klauzula RODO.

 

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 13 88

Urząd Transportu Kolejowego – Departament Obsługi Prawnej

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2023
Data modyfikacji : 22.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry