Nawigacja

Petycje

Petycja z 6 grudnia 2022 r.

2022.12.06
Do: Organ wg właściwości

Do: Szef/Prezes wg właściwości


PETYCJA
w sprawie kar dyscyplinujących przedsiębiorców

1.    W związku z sytuacjami, gdzie pomimo kar nakładanych na przedsiębiorców przez różne organy administracji państwowej takie jak UOKiK, KNF, URE, UKE, ULC, UTK, GIODO, PIP, KAS, JIHARS, WIH, GIS, itp. ci przedsiębiorcy nie specjalnie czują się zdyscyplinowani do staranności, rzetelności i uwagi, wnioskuje się o skuteczniejszą regulację prawną, która by do tej staranności, rzetelności motywowały.
2.    Wnioskuje się aby w ramach tej dyscypliny jak w pkt.1 wdrożyć regulacje wg których:

a)    nakładane kary na podmioty były przeznaczone na rozdzielenie pomiędzy konkurencję w ramach pomocy publicznej jako dotacje na rozwiązanie problemu rynkowego w danej branży, aby ta konkurencja była bardziej konkurencyjna i mogła stanowić ew. przeciwwagę zwłaszcza wobec dużych podmiotów

b)    istniałby obowiązek dla podmiotu ukaranego informowania w reklamach od dnia nałożenia kary przez 2 lata informację o tym, że podmiot dostał karę (klauzula/notatka jak w przypadku farmaceutyków, itp. np. „Informujemy, że dostaliśmy karę w wysokości x za naruszanie prawa y w okresie od do przez urząd z dnia xxx decyzją nr alfa beta do remifasola/data ”
c)    istniałby obowiązek dla urzędów informowania o tych karach w rejestrach publicznych przypisanych do danej firmy, np. CEIDG (MR), KRS (MS), REGON (GUS)
1)    Oznacza to konieczność scalenia tych rejestrów sposób spójny i jednoznaczny, np. w ramach CEIDG gdzie obok informacji rejestrowych byłyby też przypisane pola dotyczące wydawanych decyzji przez organy administracji takie jak UOKiK, KNF, URE, UKE, ULC, UTK, GIODO, PIP, KAS, JIHARS, WIH, GIS, itp. w tym wymiar sprawiedliwości (sądy) oraz organy ścigania (prokuraturę, policję)
2)    Powyższe dyktowane tym, aby konsument, kontrahent miał świadomość, że będący podmiot w zainteresowaniu bywa lub bywał nierzetelny, albo toczą/toczyły się wobec niego postępowania, które należy brać za przestrogę lub wskaźnik zaufania co do staranności, rzetelności i w szczególności względem prawa.

3.    Regulację proponuje się rozwiązać poprzez zapisy:

b)    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331), dodanie zapisu:
Art. 114.1k. Podmiot na który urząd nałożył karę w terminie 14 dni zobowiązany jest do informowania o tym fakcie wyraźnie przez 2 lata oraz klarownie w następujący sposób:
1)    na stronie internetowej
2)    w materiałach reklamowych i zwłaszcza audio-wizualnych
3)    w siedzibie i oddziałach firmy
 
Art. 114.2k. Podmiot w informacjach o jakich wyżej mowa podaje do wiadomości:
1)    nazwę podmiotu, firmę lub marki
2)    wysokość albo rodzaj kary
3)    nazwę organu i nr decyzji oraz odniesienie do tej jeśli istnieje albo publikuje akta sprawy
4)    rodzaj naruszenia prawa i przyczynę nałożenia kary
5)    okres naruszania prawa
Art. 114.3k. Obowiązek o jakim mowa w art.114.1k i art.114.2k przedłuża się o kolejne lata bezterminowo jeśli w ciągu 2 lat doszło do sytuacji, że inny albo ten sam organ nałożył na ten sam podmiot albo zależny inną karę, a w szczególności jeśli naruszenie prawa było rażące.
Art. 114.4k. Obowiązek o jakim mowa w art.114.1-3k dotyczy każdej kary oraz decyzji z osobna i niezależnie od ich ilości.
Art. 114.5k. Kto, wbrew przepisowi art. 114.1-4k, narusza obowiązek podlega karze równej miesięcznej pensji, albo karze więzienia do lat 2 lub aresztu. Organy administracji są uprawnione do kontroli i weryfikacji stanu, w szczególności w toku innych postępowań administracyjnych.
4.    Uzasadnienie i informacje dodatkowe:
a)    Zawieranie umów z podmiotami wobec, których miało zastosowanie prawa jakie regulują proponowane zapisy byłoby na własną odpowiedzialność, jak również stanowiła by ta regulacja odpowiedni mechanizm dla rynku, zwłaszcza jako podwyższonej uwagi dla stron
b)    Zważywszy, że UOKiK nie jest jedynym organem kontroli lub nadzoru, to model tej regulacji winny być zaimplementowany do pozostałych, np. jak UOKiK, KNF, URE, UKE, ULC, UTK, GIODO, PIP, KAS, JIHARS, WIH albo bezpośrednio w kodeksie karnym.
c)    Przed „odniesienie” do decyzji rozumie się, np. hiperłącze do informacji do strony internetowej urzędu albo dokumentacji sprawy, decyzji, itp.
5.    Rejestr, o którym mowa albo system, np. CEIDG powinien zawierać dodatkowej informacje o przedsiębiorcy, tj. np. uzyskane dofinansowanie ze środków publicznych oraz umożliwiać informować na bieżąco zainteresowane strony nowymi wpisami administracyjnymi wg kategorii, w tym jako zwykłe (zmiany) albo zwłaszcza wpisy związane z przypisywaniem decyzji o karach, albo innego rodzaju dot. statusu podmiotu/przedsiębiorcy. Rozumie się przez to istnienie rozwiązania typu API, RSS, Subskrypcje.
6.    Pozostaje aktualne pismo z dn. 2017-10-02 PETYCJA dot. rozwoju systemu CEIDG oraz integracji z innymi systemami administracji państwowej [PILNE] (skierowany do kilku ministerstw). Martwi, że administracja nie chce rozwiązywać problemów. Ziobro..
Była i jest bezczelność, rozbestwienie..

Na podstawie Dz.U. 2014 poz. 1195 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Konstytucji RP:
Art. 4. 1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 4. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio
Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej..
 

do góry