Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 28 listopada 2021 r. (aktualizacja 21.02.2022 r.)

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych wraz z adresem e-mailowym (data wpływu 28.11.2021 r.)

✄‑‑✄

Szanowni Państwo
● Ministerstwo Infrastruktury
● Marszałkowie województw
● Samorządy w okręgu częstochowskim
● Przewoźnicy taboru tramwajowego
● Przewoźnicy taboru kolei pasażerskich

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM ZŁOŻONA W TRYBIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  W CELU WYKORZYSTANIA TREŚCI W TERAŹNIEJSZOŚCI LUB PRZYSZŁOŚCI

Dzień dobry, działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) przekładam petycję w przedmiocie : podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej życia zbiorowego, wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji
¤ w temacie i celu : w sprawie porządku publicznego i bezpieczeństwa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego (użyteczności publicznej)  
¤ przedmiot :
- przymocowanie piktogramów do szyb drzwi informacji o:
a) zakazu wsiadania i wysiadania po sygnale
b) zakazu wsiadania i wysiadania podczas otwierania i zamykania drzwi, gdy nie zostaną całkowicie otworzone
c) zakazu wymijania pasażerów łącznie wchodzących i wychodzących danymi drzwiami
d) zakazu opierania się o drzwi, trzymania drzwi, stania w skrzydle drzwi, zasłaniania widoczności przez tłum luster / kamer i skrzydeł drzwi
e) informacja o ciepłym guziki otwierania drzwi liniowo oraz awaryjnych (pasażer otwiera drzwi samodzielnie po zatrzymaniu środka transportu po naciśnięciu niniejszego guzika) celem zapobiegania opóźnienia pojazdu z uwagi na to że w niektórych pojazdach to pasażer sam otwiera drzwi przez ciepłe guziki lub przyciski przystanku na żądanie.


Adnotacje:
(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan epidemii - odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy.


--
Z poważaniem,
✄‑‑✄

 

Odpowiedź na petycję

Warszawa, dnia 18 lutego 2022 r.

Godło Polski

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

 

 
DOP-WEAI.050.11.2021.5.KS    

 

 

‑‑

‑‑

‑‑✄✄‑‑

 

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zwanej dalej „ustawą o petycjach”, informuję, że petycja z 28 listopada 2021 r., ‑‑, zwana dalej „petycją”, nie mogła zostać uwzględniona.

UZASADNIENIE
 

Stan prawny:
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu. W tym świetle petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że przywołany przepis wyraźnie różnicuje prawny charakter żądanych w petycji działań, mówiąc o zmianie przepisów prawa, rozstrzygnięciu lub innym działaniu, jak również dokonuje charakterystyki celów, których osiągnięciu służy wniesienie petycji, określając przedmiot sprawy, której postulowane działanie może dotyczyć. W konsekwencji podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w jego ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu (S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1 Warszawa 2015,  s.165 )

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że właściwy podmiot rozpatrujący petycję musi poinformować o tym, dlaczego uznał petycję za zasługującą na uwzględnienie lub na odmowę uwzględnienia.

Stan faktyczny:
28 listopada 2021 r. do Prezesa UTK wpłynęła Pani petycja w interesie publicznym, zawierająca następujący postulat, mający na celu: przymocowanie piktogramów do szyb drzwi informacji o:

a) zakazu wsiadania i wysiadania po sygnale

b) zakazu wsiadania i wysiadania podczas otwierania i zamykania drzwi, gdy nie zostaną całkowicie otworzone

c) zakazu wymijania pasażerów łącznie wchodzących i wychodzących danymi drzwiami

d) zakazu opierania się o drzwi, trzymania drzwi, stania w skrzydle drzwi, zasłaniania widoczności przez tłum luster / kamer i skrzydeł drzwi

e) informacja o ciepłym guziki otwierania drzwi liniowo oraz awaryjnych (pasażer otwiera drzwi samodzielnie po zatrzymaniu środka transportu po naciśnięciu niniejszego guzika) celem zapobiegania opóźnienia pojazdu z uwagi na to że w niektórych pojazdach to pasażer sam otwiera drzwi przez ciepłe guziki lub przyciski przystanku na żądanie.

Uzasadnienie prawne:
Odpowiadając na zawarty w Pani petycji postulat, zważyć należy, że wymagania związane z oznakowaniem pojazdów kolejowych są już uregulowane w przepisach prawa. Kwestie dotyczące zewnętrznego i wewnętrznego oznakowania pojazdów, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych wsiadających i wysiadających z pociągów reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 918), zwane dalej „rozporządzeniem ws. oznakowania pojazdów kolejowych”. Treść § 21 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia nakazuje aby Informacje o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów trakcyjnych przedstawia się w postaci zwięzłych opisów lub za pomocą piktogramów. Co więcej § 9 ust. 2 rozporządzenia ws. oznakowania pojazdów kolejowych wskazuje ponadto, że piktogramy i oznaczenia wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa mogą być umieszczane w miejscach oznakowania pojazdów kolejowych i na tablicach zewnętrznych i wewnętrznych, a także na szybach okien i drzwi zewnętrznych.

Przywołując treść § 7 ust. 1 rozporządzenia ws. oznakowania pojazdów kolejowych wskazuje się, że oznakowanie pojazdów kolejowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach określonych w § 2 wykonuje się zgodnie z normami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Przywołany załącznik nr 2 zawiera wykaz ustalonych i zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny obowiązujących Polskich Norm, czyli opracowanych przez ekspertów uniwersalnych wskazówek, określających m.in. sposób utworzenia i rozmieszczenia określonych znaków informacyjnych, które mogą być stosowane również w pojazdach kolejowych. Podkreślenia wymaga obligatoryjność stosowania Polskich Norm w przypadku przywołania ich w rozporządzeniu lub ustawie.

Warto zaznaczyć, że aktualnie każdy przewoźnik kolejowy może stosować przedmiotowe oznaczenia dobrowolnie i według wzoru przyjętego przez dane przedsiębiorstwo kolejowe.

Podsumowując należy zauważyć, że obecnie w pociągach stosowane są już piktogramy wskazujące zakaz wsiadania i wysiadania po sygnale dźwiękowym, podczas otwierania i zamykania drzwi, zakaz opierania się o drzwi, a także zawierające informację wizualną związaną z koniecznością otwarcia drzwi przy pomocy ciepłego guzika, w przypadku gdy pojazd kolejowy jest w taki guzik wyposażony. Zatem, w ocenie Prezesa UTK wszystkie przytoczone w Pani petycji postulaty są realizowane przez przewoźników kolejowych zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami.

Mając na uwadze powyższe, petycja nie mogła zostać uwzględniona

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

IWONA MIEDZIŃSKA

DEPARTAMENTU OBSŁUGI PRAWNEJ

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

Metadane

Data publikacji : 30.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry