Nawigacja

Petycje

Petycja z 27 stycznia 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP (data wpływu 5.02.2021 r.). Aktualizacja z 5 marca 2021 r.

‑‑[1]

(nadawca petycji)

Szanowni Państwo:
Ministerstwo Infrastruktury
Polskie Linie Kolejowe
Marszałkowie województw
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Urząd Transportu Kolejowego
(odbiorca/y petycji)

Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej ‑‑ złożona przy pomocy środka pomocy elektronicznej „poczty elektronicznej”

Dzień dobry, ja niżej podpisana ‑‑ będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam petycję w której postuluje i domagam się zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) według treści żądania wprowadzenia następujących postulatów :

a) trakcja kolejowa i tramwajowa pod wszelkiego rodzaju (mostami, wiaduktami, kładkami dla pieszych w szczególności gdzie odbywa się ruch pieszych) jest wyłączona;
b) trakcja kolejowa i tramwajowa pod wszelkiego rodzaju (mostami, wiaduktami, kładkami dla pieszych w szczególności gdzie odbywa się ruch pieszych) gdzie jest bezpośrednio zamontowana na ścianie wiaduktu, kładki (bezpośrednio lub przez uchwyty) jest wyłączona;
c) linia nośna do której przymocowana jest linia jezdna jest wyłączona spod napięcia w szczególności w pobliżu mostów, kładek;
d) przewód jezdny oraz nośny ma zamontowaną specjalną osłonkę w kształcie litery odwróconej u lub c;
e) przewód uszyniający (przewód zwrotny) winien być zamontowany w osłonce pod szyną lub głęboko pod torem celem uniemożliwienia porażenia prądem
f) zabudowanie mostu (w postaci ścian bocznych i ściany górnej) celem uniemożliwienia skoczenia bezpośrednio lub pośrednio na torowisko, teren należący do PKP, wał, nasyp kolejowy lub wysokie barierki zamontowane wzdłuż mostu a nie tylko nad linią kolejową
https://epoznan.pl/news-news-107699-nowy_wiadukt_powstal_nad_linia_kolejowa_poznan_wroclaw_jest_bezpieczniej
g) montaż mostach, kładkach specjalnej wysokiej barierki tak jak w przypadku wysokiej barierki nad linią kolejową lub zabudowania całkowitego celem uniemożliwienia przewrócenia na moście lub wypadnięcia z mostu osób / przedmiotów danej osoby w szczególności osób wysokich oraz zapobiegania prób - skacząc na samochód lub do cieku wodnego, ponadto zapobiegnie do zachowaniom chuligańskim różnego typu wrzucając przedmioty do cieku wodnego czy na pojazdy ruchu drogowego.

Cel petycji:
a) zapobiegania porażenia prądem osób o myślach samobójczych i próbach samobójczych skacząc z mostu, wiaduktu, kładki lub dotykając trakcji w tych miejscach;
b) zapobieganie porażenia prądem osób o myślach samobójczych i próbach samobójczych którzy chodzą po torowisku, szynie, między szynami;
c) zapobieganie porażenia prądem na kładkach i mostach w szczególności o złego stanu technicznego kładki, wiaduktu gdzie jest wyłączony most ale i tak niektóre osoby mogą chodzić po takiej infrastrukturze co narażają swoje życie i zdrowie, takie rozwiązania sprawią, że w przypadku osłonki i wyłączenia sieci spod napięcia pod mostem i kładką spowoduje, że w razie dotknięcia nogą trakcji czy trzymanie rąk trakcji osoba nie zostanie porażona. W Polsce niestety był tragiczny wypadek związany z kładką kolejową gdzie zginął ŚP chłopak chyba w Dąbrowie Górniczej (niech spoczywa w spokoju).
Prawdopodobną przyczyną właśnie było, że noga dotknęła trakcji kolejowej. Nie każdy zarządca dróg dba o swoją infrastrukturę lub nie ma środków finansowych z kolei młodzież może nie słuchać zakazów i wchodzić na zamkniętą kładkę czy most, gdzie nie ma rozsądku a jest głupota.

Adnotacje:
1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub  stronie internetowej BIP.
3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
4. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.
5. Tekst podlegający usunięciu danych/treści celem opublikowania treści pisma na stronie BIP, zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwiększenia ochrony danych osobowych. Oznaczonej czcionką Times New Roman 12 barwy niebieskiej 3.
6. W przypadku opublikowania danych osobowych zawartych w petycji (imienia, nazwiska, adresu, miejscowości sporządzenia, adresu e-mailowego) zostanie złożona skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na mocy art. 33 i 34 RODO oraz mogę rozważyć inicjację postępowania skargowego, sądowo-odszkodowawczego z art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc, 190a kk, 231 kk za niedopełnienie obowiązków służbowo-zawodowych, które doprowadziło do naruszenia prywatności, a więc do związku przyczynowo-skutkowego.
7. Proszę o podanie kategorii archiwalnej pisma w odpowiedzi zwrotnej.

Z poważaniem,
‑‑

odpowiedź na petycję

Warszawa, dnia 03 marca 2021 r.

DOP-WSWI.050.3.2021.6.DL

✄‑‑✄

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na petycję z 27 stycznia 2021 r. znak: PET I/56/21 informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym” przepisów ustawy nie stosuje się do linii tramwajowych, z wyjątkiem przepisów rozdziału
2b, które stosuje się odpowiednio do linii tramwajowych lokalizowanych poza pasem drogowym. Z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskiej system kolei na obszarze naszego kraju podlega europejskim oraz krajowym przepisom i wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i interoperacyjności. Są to przede wszystkim:

  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L nr 138 z 26 maja 2016 r., s. 44, z późn. zm.);
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. UE L nr 138 z 26 maja 2016 r., s. 102,
    z późn. zm.);
  • ustawa o transporcie kolejowym.

Ponadto, sieć trakcyjna, jako część podsystemu „Energia” systemu kolei, objęta jest zasadniczymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu Energia systemu kolei w Unii (Dz. Urz. UE L nr 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 179, z późn. zm.), zwanym dalej „TSI ENE”. Zasadnicze wymagania dotyczą m.in. zasilania sieci trakcyjnej oraz współpracy pantografu pociągu z siecią trakcyjną. W tym miejscu warto przytoczyć przepis pkt 2.1.1 (Zasilanie) ppkt 1 załącznika do TSI ENE, zgodnie z którym zadaniem systemu zasilania jest zasilanie energią elektryczną każdego pociągu w celu zapewnienia ruchu zgodnego z rozkładem jazdy. Z kolei pkt 2.1.2 (Geometria sieci trakcyjnej oraz jakość odbioru prądu) ppkt 1 załącznika do TSI ENE głosi, iż „celem jest zapewnienie niezawodnego i ciągłego przekazywania energii elektrycznej z systemu zasilania do taboru. Współpraca sieci trakcyjnej i pantografu stanowi istotny aspekt interoperacyjności”. Dlatego też wyłączenie zasilania dla danego odcinka sieci trakcyjnej jest możliwe, lecz prawnie i technicznie nieuzasadnione. Ponadto dokonanie tak znaczących zmian w istniejącej bądź nowo zabudowanej sieci trakcyjnej stanowczo wpływa na poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego.

W odniesieniu do konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych mocowanych do obiektów inżynieryjnych takich jak mosty oraz wiadukty informuję, że zastosowane rozwiązania techniczne w tym izolowanie elementów konstrukcyjnych, uniemożliwiają przypadkowy kontakt osób postronny z elementami sieci trakcyjnej będącymi pod napięciem. Pozostała infrastruktura energetyczna związana z funkcjonowaniem kolejowej sieci trakcyjnej również zabudowana jest w sposób niezagrażający życiu ludzkiemu. Ponadto, wszystkie miejsca niebezpieczne w których nie powinny znajdować się osoby postronne są odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, zaś personel kolejowy przechodzi regularne szkolenia
w zakresie bezpiecznego poruszania się po terenie kolejowym oraz pracy przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem

Mając na uwadze powyższe, petycja z 27 stycznia 2021 r. znak: PET I/56/21 nie została uwzględniona.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z poważaniem

✄‑‑✄

Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

[1] Oznaczenie -- pokazuje usuniętą treść na wniosek składającego petycję

 

do góry