Nawigacja

Petycje

Petycja z 2 stycznia 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP (data wpływu 4.01.2021 r.). Aktualizacja z 5 lutego 2021 r.

I. Nadawca petycji:
‑‑

Doręczenia, potrzeba kontaktu, odpowiedź:
‑‑
II. Adresat petycji:

Ministerstwo Infrastruktury

Urząd Transportu Kolejowego

Polskie Linie Kolejowe


Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET I/2/21

III. Przedmiot petycji i podstawa prawna, uzasadnienie merytoryczne, faktyczne, prawne lub celowość jako zasadność złożenia:
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) – Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Dzień dobry, przekładam petycję w której postuluje i domagam się zgodnie z ustawą o petycjach według treści żądania wprowadzenia następujących postulatów :

1. Przy posterunku odstępowym, odgałęźnym, zapowiadawczym, bocznicowym zamontowany jest system termowizyjny, który wychwytuje przegrzanie danego wagonu;
2. Przy posterunku odstępowym, odgałęźnym, zapowiadawczym, bocznicowym zamontowany jest system kamer, które wychwytują :
a) liczbę osi wagonowych;
b) liczbę wagonów;
c) przyhamowany hamulec, który podczas jazdy powoduje iskrzenie
d) wjazd na dany tor kolejowy

3. Przy posterunku odstępowym, odgałęźnym, zapowiadawczym, bocznicowym (bocznicy, rozjeździe), dworcu, stacji, przystanku kolejowym montowane są :
a) oświetlenie torowiska;
b) system kamer na słupach trakcyjnych
c) system kamer na słupkach sygnalizacji kieszonkowej
4. Celem lepszej kontroli nad ruchem kolejowym zamontowane są kamery monitoringu nad sygnalizatorem

Cel :
a) lepsza obserwacja ruchu kolejowego i wyprawienia pociągu na prawidłowym torze
b) bezpieczeństwo w ruchu kolejowym


IV. Adnotacje:
1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub  stronie internetowej BIP.
* - Wers (linijka tekstu) podlegająca usunięciu danych celem opublikowania treści pisma na stronie BIP, zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwiększenia ochrony danych osobowych.
3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
4. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.

Z poważaniem,
‑‑

 

Aktualizacja z 5 lutego 2021 r.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na petycję z 1 stycznia 2021 r. znak: PET I/2/21 w sprawie zmiany przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, dziękujemy za naświetlenie problemów oraz za przedstawienie sugestii prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wyznacza ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 r. poz. 1043). Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), informuję, że wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego określa ustawa o transporcie kolejowym.

Do wykrywania stanów awaryjnych taboru, o których mowa w ww. petycji, służą stosowane na sieci kolejowej w Polsce urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru (dSAT).

Natomiast do wychwytywania liczby osi, stosowane są systemy liczenia osi, które mają wysoką pewność działania i są elektronicznie powiązane z systemami sterowania ruchem kolejowym. Liczbę osi wagonowych zliczają liczniki osi sprzężone z czujnikami zamontowanymi w torze.

Odnosząc się do pozostałych postulatów, należy wskazać, iż oświetlenie oraz system monitoringu wizyjnego również już jest stosowany i usytuowany jest w miejscach niezbędnych z punktu widzenia pasażera (np. na przystanku kolejowym) lub personelu kolejowego (np. na stacji rozrządowej lub postojowej).

Mając na uwadze powyższe, petycja z 1 stycznia 2021 r. znak: PET I/2/21 na obecnym etapie nie została uwzględniona.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z poważaniem

‑‑

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

do góry