Nawigacja

Petycje

Petycja z 2 stycznia 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych wraz z adresem e-mailowym (data wpływu 4.01.2021 r.) Aktualizacja 5 .02.2021 r.

I. Nadawca petycji:

‑‑

Doręczenia, potrzeba kontaktu, odpowiedź:

‑‑

II. Adresat petycji:

Ministerstwo Infrastruktury
Urząd Transportu Kolejowego
Polskie Linie Kolejowe
Komenda Główna Policji (dw)


Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET I/3/21

III. Przedmiot petycji i podstawa prawna, uzasadnienie merytoryczne, faktyczne, prawne lub celowość jako zasadność złożenia:
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) – Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Dzień dobry, przekładam petycję w której postuluje i domagam się zgodnie z ustawą o petycjach według treści żądania wprowadzenia następujących postulatów :

1. Na przejazdach kolejowych montowane są sygnalizatory ostrzegawcze, które informowały by kierujących i pieszych, że pojazd szynowy jest od przejazdu 3-4 minuty.
Niniejsze sygnalizatory barwy żółtej mają być dodatkową informacją ostrzegawczą dla kierujących.

2. Na przejazdach kolejowych mogą być zamontowane sygnalizatory 3-4 minuty przed przejazdem pociągu kierunkowe informujące z której strony i z w jakim kierunku pociąg pojedzie np. z lewej strony w kierunku prawej. Ponadto mogą być zamontowane 2 sygnalizatory czy 10 informujące który tor jest zajęty i na którym torze będzie przejeżdzał skład.
Cel :
a) bezpieczeństwo w ruchu kolejowym


IV. Adnotacje:
1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub  stronie internetowej BIP.
* - Wers (linijka tekstu) podlegająca usunięciu danych celem opublikowania treści pisma na stronie BIP, zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwiększenia ochrony danych osobowych.
3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
4. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.

Z poważaniem,
‑‑

Aktualizacja z 5 lutego 2021 r.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na petycję z 1 stycznia 2021 r. znak: PET I/3/21 w sprawie zmian przepisów dotyczących warunków technicznych dla systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach, dziękujemy za naświetlenie problemów oraz za przedstawienie sugestii prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wyznacza ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 r. poz. 1043). Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), informuję, iż przedstawione przez Panią sugestie dotyczące zmian w przepisach regulujących oznaczenia, sygnalizację na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach zostały poddane analizie, z której wynika, że stosowana obecnie sygnalizacja na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C i B, jest częściowo zbliżona do rozwiązań o których mowa w Pani Petycji. Rolę sygnalizatora barwy żółtej z Pani postulatu pełni sygnalizator barwy czerwonej, który ostrzega w przypadku przejazdów kat. C, że do przejazdu zbliża się pociąg, zaś w przypadku przejazdów kat. B, że za chwilę zostaną opuszczone zapory.

Obecnie Urząd Transportu Kolejowego nie planuje inicjowania prac legislacyjnych, które mogłyby wdrożyć zaproponowane przez Panią warunki techniczne sygnalizatorów na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach.

Mając na uwadze powyższe, petycja z 1 stycznia 2021 r. znak: PET I/3/21 nie została uwzględniona.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Z poważaniem  


    ✄‑‑✄

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

  • Załącznik do petycji
do góry