Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie statystyk RID

Aktualizacja z 12 kwietnia 2019 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych wraz z adresem e-mailowym.

Miejsce i data sporządzenia dokumentu: 2019-02-04

Dane nadawcy
‑‑
PESEL: ‑‑
Telefon: ‑‑
Email: ‑‑

Dane adresata
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
02-305 WARSZAWA
WARSZAWA
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 134

PETYCJA

Petycja w sprawie statytyk RID

W związku z obowiązkiem przepisywania w dodatkowe formularze statystyk rocznych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wzywam Prezesa UTK do podjęcia działań mających na celu umożliwienie przekazywania danych poprzez import z formularzy statystycznych w zakresie ilości przewożonych towarów. Statystyka przewozu prowadzona dla potrzeb GUS jest statystyką pełną. W efekcie dane przekazywane przez podmioty musza być przepisywane raz jeszcze w formę papierową, co wymaga z kolei dodatkowej pracy po stronie organu, by te dane ponownie zdigitalizować. Jak pokazuje porównanie danych GUS do danych UTK za ostatnie 10 lat wyniki liczbowe są takie same co uzasadnia wniosek. Należy zatem żądać zmiany prawa w ten sposób, by poprzestać na obowiązkach określonych w1.8 RID, czyli przygotowaniu sprawozdania odnośnie praktyki istotnej dla bezpieczeństwa a nie w zakresie statystyki, która jest dostępna z innych źródeł.

 

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Data złożenia podpisu:  2019-02-04T12:06:05.914+01:00


Podpis elektroniczny

 

 

Aktualizacja z 12 kwietnia 2019 r.

Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 134

 

Miejsce i data sporządzenia dokumentu:              Warszawa, 2019-04-10

Dane adresatów:                                                         ‑‑

DOP-WSWI.050.1.2019.4.DL

 

INFORMACJA

 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na przesłaną do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (zwanego dalej Prezesem UTK) 4 lutego 2019 r. petycję w sprawie formularzy statystycznych dot. przewozu towarów niebezpiecznych informuję, że Główny Urząd Statystyczny (GUS) zbiera dane o przewozach wykonywanych wyłącznie na liniach kolejowych, z podziałem na poszczególne klasy towarów niebezpiecznych (formularz TK 2). Prezes UTK otrzymuje natomiast roczne sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (sporządzane wg wzoru, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966)), które składają nie tylko przewoźnicy kolejowi wykonujący przewozy na liniach kolejowych, ale też inni uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych, np. napełniający, czy użytkownicy bocznic. Dane gromadzone przez GUS i UTK pokrywają się w niepełnym zakresie.

Dane zbierane przez GUS nie zawierają informacji o wielkości przewozu towarów wysokiego ryzyka (TWR) oraz nie mają rozgraniczenia sposobów przewozu (w cysternach, sztukach przesyłek i luzem). Statystyka uzyskiwana ze sprawozdań składanych do Prezesa UTK nie jest zatem w całości do pozyskania z zasobów GUS.

Jednocześnie informuję, że prowadzone są prace mające na celu umożliwienie spełniania obowiązku sprawozdawczego w stosunku do Prezesa UTK w formie elektronicznej. 

 

Podpisy elektroniczne

 

Data złożenia podpisu: 2019-04-10T17:33:53.894Z

Podpis elektroniczny

 

do góry