Nawigacja

Petycje

Petycja Trusted Advisers Group Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 30.01.2018 r,

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że  2 października 2017 r. otrzymał od Trusted Advisers Group Sp. z o.o. w Mikołowie petycję o podjęcie prac mających na celu przyjęcie jednolitej interpretacji zapisów umowy ADR oraz regulaminu RID a także ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych w zakresie odpowiedzialności nadawcy, pakującego i załadowcy.

Petycja została również zaadresowana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do  Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Pełny tekst petycji w załączeniu. 

Aktualizacja 28.11.2017 r.

14 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych, na którym w gronie ekspertów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, zostały omówione wnioski zawarte w petycji Trusted Advisers Group Sp. z o.o. w Mikołowie z 2 października 2017 r.

W posiedzeniu wzięli udział adresaci petycji tj. przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego (DTD)  w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), a także Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO), Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), PKP CARGO SA oraz stowarzyszeń: Stowarzyszenia Doradców ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją (DBPK), Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (S-DGSA).

W efekcie dyskusji uznano, że rozważanie stworzenia tego rodzaju standardów wymagałoby w pierwszej kolejności wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, doprecyzowania proponowanych rozwiązań w taki sposób, aby podmioty odpowiedzialne za wykonanie określonych czynności nie mogły uchylić się od odpowiedzialności i aby ich stosowanie nie spowodowało obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Adresaci petycji podejmują dalsze działania w celu wypracowania wspólnej odpowiedzi na petycję.

Aktualizacja 30.01.2018 r.

Na podstawie ustaleń ze spotkania zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych z 14 listopada 2017 r.  Minister Infrastruktury jako główny adresat petycji udzielił 19 stycznia 2018 r. odpowiedzi wnioskującemu tj. MDRK Trusted Advisers Group sp.  z o.o., wskazując m.in. że „stosowanie wyrywkowych kontroli może budzić wątpliwości pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w w przepisach 7.5. RID/ADR. Istnieje także ryzyko, że przyjęcie proponowanej metody wyrywkowych kontroli jednostek transportowych spowoduje obniżenie poziomu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Dodatkowo wprowadzenie proponowanego rozwiązania mogłoby spowodować uchylanie się od odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności sprawdzających w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, poprzez powołanie na się na wytyczne/standardy, według których nie byłyby one zobowiązane do kontroli każdej jednostki transportowej.”

Pełny tekst zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury: https://mib.bip.gov.pl/petycje-rok-2017/petycje-rok-2017.html

do góry