Nawigacja

Patronaty

Patronaty Urzędu Transportu Kolejowego

Ogólne zasady przyznawania patronatów przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

 1. Prezes UTK obejmuje patronatem przedsięwzięcia, w tym konferencje, seminaria i konkursy z zakresu transportu kolejowego, a także te, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.
 2. Patronat Prezesa UTK jest wyróżnieniem tytularnym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
 3. Przedsięwzięcia mogą mieć charakter międzynarodowy, ogólnopolski, ponadregionalny lub regionalny. Organizator zobowiązany jest do wskazania korzyści, jakie wynikają z przeprowadzenia przedsięwzięcia.
 4. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 5. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 6. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu.
 7. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany na jedną edycję.
 8. Prezes UTK zastrzega sobie prawo do otrzymania materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem.
 9. Ostateczną decyzję dotyczącą patronatu podejmuje Prezes UTK. W przypadku odmowy przyznania patronatu, decyzja Prezesa UTK nie wymaga uzasadnienia.
 10. Formularz wniosku znajduje się w załączeniu.   
 11. Do formularza należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
 12. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
lub mailem na adres utk@utk.gov.pl

Wykaz udzielonych patronatów w 2020 r.

Archiwum patronatów (2014-2019)

Materiały do pobrania (wniosek o udzielenie patronatu, materiały graficzne)

do góry