Nawigacja

Kierownictwo

dr inż. Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra - doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport. Pracę doktorską obronił na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn - specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe na: Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo S.A. oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP i alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych. W latach 2005-2008 był przedstawicielem Grupy PKP w Community of European Railway and Infrastructure Companies. Jego osiągnięciem było m.in. opracowanie rozwiązań dotyczących pracy pracowników mobilnych, w szczególności maszynistów w ruchu transgranicznym.

Od października 2013 roku był zatrudniony na stanowisku wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu zlikwidował wieloletnie zaległości w wydawaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych. W lutym 2016 r. został pełniącym obowiązki Prezesa UTK. 24 listopada 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa UTK. W związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, 30 marca 2017 r. został powołany wg nowych zasad na Prezesa UTK na pięcioletnią kadencję. 24 czerwca 2022 r. otrzymał powołanie na drugą kadencję na tym stanowisku.

Przeprowadził wiele projektów poprawiających bezpieczeństwo kolei. Do najważniejszych z nich należą: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego czy Kampania Kolejowe ABC. Inicjuje także rozwiązania służące udzielaniu większej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. skrócenie 48-godzinnego czasu powiadamiania o potrzebie udzielenia pomocy, czy Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się. Dzięki jego inicjatywie ponad 250 przedstawicieli rynku kolejowego podpisało Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, która zobowiązuje do traktowania bezpieczeństwa jako celu nadrzędnego. Swoimi działaniami przyczynił się do rozwiązywania problemów, zmniejszania obciążeń administracyjnych, szybkiego procedowania spraw, a tym samym rozwoju rynku, co stanowi obecnie dla UTK cel podstawowy.

W czerwcu 2016 r. i ponownie w październiku 2021 r. został powołany w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji. W 2017 r. został laureatem nagrody Lwy Koźmińskiego w kategorii Administracja. W 2018 r. został powołany w skład Komitetu Sterującego w zespole zadaniowym do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu Centralny Port Komunikacyjny. W styczniu 2020 r. został członkiem Rady Dostępności, utworzonej 20 grudnia 2018 r. jako organ pomocniczy Ministra Inwestycji i Rozwoju. W 2021 r. został powołany w skład Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. W 2021 r. był krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Kolei 2021.

do góry