Nawigacja

Kierownictwo

dr inż. Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra - doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport. Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Pracę doktorską obronił na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn - specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe na: Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania.

Brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo S.A. oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP i alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych. W latach 2005-2008 był przedstawicielem Grupy PKP w Community of European Railway and Infrastructure Companies. Jego osiągnięciem było m.in. opracowanie rozwiązań dotyczących pracy pracowników mobilnych, w szczególności maszynistów w ruchu transgranicznym.

W październiku 2013 r. objął stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu zlikwidował wieloletnie zaległości w wydawaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych. Od lutego 2016 r. pełnił obowiązki Prezesa UTK. 24 listopada 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa UTK. W związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, 30 marca 2017 r. Prezes Rady Ministrów powołał Ignacego Górę wg nowych zasad na Prezesa UTK na pięcioletnią kadencję. 24 czerwca 2022 r. otrzymał on powołanie na drugą kadencję na tym stanowisku.

Autor i współautor wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Posiada także duże doświadczenie w tworzeniu założeń systemowych w zakresie poprawy organizacji pracy.

Jest inspiratorem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Jej celem jest promowanie zachowania poprawiającego bezpieczeństwo. To także forma wyróżniania przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do podnoszenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Przeprowadził wiele projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego. Do najważniejszych z nich należą: utworzenie, przy wsparciu środków unijnych, Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, działania szkoleniowe w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego, edukacja najmłodszych uczestników ruchu kolejowego w ramach Kampanii Kolejowe ABC.

Swoimi działaniami przyczynił się do rozwiązywania problemów, zmniejszania obciążeń administracyjnych, szybkiego procedowania spraw, a tym samym rozwoju rynku, co stanowi obecnie dla UTK cel podstawowy.

Inicjuje także rozwiązania służące udzielaniu większej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. skrócenie 48-godzinnego czasu powiadamiania o potrzebie udzielenia pomocy, czy z jego inicjatywy powstała „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się”.

W czerwcu 2016 r. i ponownie w październiku 2021 r. został powołany w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji, w 2018 r. w skład Komitetu Sterującego w zespole zadaniowym do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu Centralny Port Komunikacyjny. W styczniu 2020 r. został członkiem Rady Dostępności, organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju. W 2021 r. został powołany w skład Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 oraz Sekcji Elektromobilności i Transportu Autonomicznego Polskiej Akademii Nauk. W 2021 r. był krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Kolei 2021.

 

do góry