Nawigacja

Kierownictwo

Kamil Wilde

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kamil Wilde – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. był związany z Departamentem Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu. W 2012 r. został zastępcą dyrektora departamentu. Zajmował się legislacją krajową i europejską dotyczącą sektora kolejowego, opracowywaniem projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych. Prowadził sprawy związane z techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei. Opracowywał program wieloletni w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP oraz nadzór nad Instytutem Kolejnictwa. Wieloletni Członek Rady ds. Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa, Komisji Trójstronnej ds. Kolejnictwa oraz Podzespołu ds. bezpieczeństwa na kolei, a także Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego.

W 2009 r. ukończył aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4 września 2017 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego przez Prezesa Rady Ministrów.

Zajmuje się sprawami bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podnoszeniem standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz współpracą z europejskimi instytucjami w tym zakresie. Jest również Przewodniczącym Grupy Użytkowników ERTMS powołanej przez Prezesa UTK.

do góry