Nawigacja

2015

Wyjaśnienie dotyczące informacji zawartych w artykule „Maszyniści do kontroli”, zmieszczonym na portalu www.nakolei.pl

W nawiązaniu do artykułu „Maszyniści do kontroli” opublikowanego na portalu www.nakolei.pl Urząd Transportu Kolejowego informuje, że Prezes UTK systematycznie prowadzi działania nadzorcze dotyczące czasu pracy maszynistów, zarówno w zakresie czasu pracy maszynistów, jak i składanych przez nich oświadczeń. W toku prowadzonych czynności odnotowano wiele nieprawidłowości, które polegały m. in. na:

  • niezachowaniu 11 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku,
  • wykonywaniu pracy w czasie zwolnienia lekarskiego,
  • poświadczeniu nieprawdy w składanych oświadczeniach,
  • niezłożeniu lub niedotrzymaniu terminu złożenia oświadczenia,
  • wykonywaniu obowiązków służbowych w tym samym czasie w dwóch podmiotach.

W przypadku stwierdzenia niezachowania 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku, czy też wykonywania obowiązków służbowych w tym samym czasie w dwóch podmiotach, Prezes UTK kieruje zawiadomienia do Głównego Inspektoratu Pracy, natomiast w przypadku stwierdzenia podjęcia pracy podczas zwolnienia lekarskiego - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W 2014 r. oraz w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. zweryfikowano 380 maszynistów pod względem czasu pracy oraz składanych oświadczeń. W wyniku tych działań skierowano 31 zawiadomień do Głównego Inspektora Pracy, 12 zawiadomień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 98 zawiadomień do właściwych miejscowo sądów.

Należy zwrócić uwagę na znaczenie prawidłowego składania oświadczeń. Zaniechanie złożenia przez maszynistę oświadczenia zawierającego prawdziwe dane może prowadzić do zafałszowania obrazu sytuacji, co uniemożliwia Prezesowi UTK należyte sprawowanie nadzoru nad czasem pracy maszynistów. Odbija się to również negatywnie na wymianie informacji między podmiotami zatrudniającymi maszynistów w celu opracowania harmonogramu pracy tych osób. Obowiązek ten został nałożony na podmioty sektora kolejowego w Raporcie Rocznym z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych za 2012 r., który został ogłoszony obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 9 października 2013 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (Dz. Urz. MTBiGM z dnia 10 października 2013 r.) (por. art. 28l ust. 6 i ust. 10 u.t.k.).

do góry